LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 1337 11 Aikim, sesiulės, mes kermošėlin Plačiau
LTRF pl 1337 12 Gali tėvo sodo Plačiau
LTRF pl 1337 13 Gali laukelio Plačiau
LTRF pl 1338 1 Gali kam vargelis Plačiau
LTRF pl 1338 2 Giedri saulutė tekėjo Plačiau
LTRF pl 1338 3 Gerkit, mieli sveteliai Plačiau
LTRF pl 1338 4 Gyrėsi svočios labai bagotos Plačiau
LTRF pl 1338 5 Ko nuliūdai, mergužėle Plačiau
LTRF pl 1338 6 Kad norit ne valioj būti Plačiau
LTRF pl 1338 7 Kad aš turėtau pas tėvulį valalį Plačiau
LTRF pl 1338 8 Ko nuliūdai, bernele Plačiau
LTRF pl 1338 9 Kai pas motutį buvau Plačiau
LTRF pl 1338 10 Karvelėli, burkuonele Plačiau
LTRF pl 1338 11 Kai aš buvau mažutukas Plačiau
LTRF pl 1338 12 Kaip aš buvau jauna Plačiau
LTRF pl 1338 13 Kai pavasaris ateina Plačiau
LTRF pl 1339 1 Liūdnas man rytelis Plačiau
LTRF pl 1339 2 Liūdnas man rytelis Plačiau
LTRF pl 1339 3 Mūs svočiukės mažučiukės Plačiau
LTRF pl 1339 4 Nei ugnė kurta Plačiau
LTRF pl 1339 5 Nelaiminga toj karčmelė Plačiau
LTRF pl 1339 6 Nei gegutė kukavo Plačiau
LTRF pl 1339 7 Oi tėvulia, oi širdela Plačiau
LTRF pl 1339 8 Oi ant kalnelio Plačiau
LTRF pl 1339 9 Oi prie kelio karčiama Plačiau
LTRF pl 1339 10 Oi sesiula, seserėla Plačiau
LTRF pl 1339 11 Oi upela upela Plačiau
LTRF pl 1339 12 Oi, kur tie takeliai Plačiau
LTRF pl 1339 13 Oi, ko ožiukas bliauna Plačiau
LTRF pl 1339 14 Oi, kų kalba apynėlis Plačiau
LTRF pl 1339 15 Oi kalbino vėjelis klevelį Plačiau
LTRF pl 1340 1 Povinėjo povelis Plačiau
LTRF pl 1340 2 Per visą naktį miego nemigau Plačiau
LTRF pl 1340 3 Prie nedzidelio kaimelio Plačiau
LTRF pl 1340 7 Siuntė motulė, siuntė senoji Plačiau
LTRF pl 1340 8 Sėdau žirgelin, spyriau kilpelį Plačiau
LTRF pl 1340 9 Suskin, merga, rūtų kvietkų Plačiau
LTRF pl 1340 10 Statyk, tėvai, stonelį Plačiau
LTRF pl 1340 11 Šią naktelį, per naktelį Plačiau
LTRF pl 1342 1 Išeidami, pareidami Plačiau
LTRF pl 1342 2 Nedėlios dienelį, tamsųjį rytelį Plačiau
LTRF pl 1342 3 Sėdžiu po langeliu Plačiau
LTRF pl 1342 4 Ant tėvulio dvaro Plačiau
LTRF pl 1342 5 Oi aš einu vandenėlio Plačiau
LTRF pl 1342 5a Oi už marių, už mėlynų Plačiau
LTRF pl 1342 6 Oi svočiutės rožės Plačiau
LTRF pl 1342 7 Rūtela, pyniau vainikėlį, rūtela Plačiau
LTRF pl 1342 8 Iš kur, iš kur svečiai atvažiavo Plačiau
LTRF pl 1342 9 Ant kalno klevelis stovėjo Plačiau
LTRF pl 1342 10 Atjojo našlalis pas mani mergelį Plačiau
LTRF pl 1343 1 Bėkite, bareliai Plačiau
LTRF pl 1343 2 Jau saulalė netoli Plačiau
LTRF pl 1343 3 Valgykit valgykit, bralaliai mūsų Plačiau
LTRF pl 1343 4 Prašės brolis brolysnosna Plačiau
LTRF pl 1343 5 Mūs svociulės rožės Plačiau
LTRF pl 1343 6 Dėkui Dievui geri metai Plačiau
LTRF pl 1343 7 Ko nuliūdai, berneliau Plačiau
LTRF pl 1344 1 Atmink, sesiula, savo šalalį Plačiau
LTRF pl 1344 2 Liūdnas man rytelis Plačiau
LTRF pl 1344 3 Vai, ko ožiukas bliauna Plačiau
LTRF pl 1344 4 Kūmute, širdute, išgerk Plačiau
LTRF pl 1344 5 Atvažiavo meška šūbose Plačiau
LTRF pl 1344 6 Nebile krūmo aš rykštelį išlaušiu Plačiau
LTRF pl 1344 7 Augin močia tris dukrelas Plačiau
LTRF pl 1344 8 Vai tu sakalėli, kur gi tu lakioji Plačiau
LTRF pl 1344 9 Vai ir ankstųjį rytelį kelia mani anyta Plačiau
LTRF pl 1345 1 Nedėlios rytų, vai ir ankstųjį Plačiau
LTRF pl 1345 2 Išvažavo tėvulis dzidziona kelionėlėn Plačiau
LTRF pl 1345 3 Ant kalno malūnėlis Plačiau
LTRF pl 1345 4 Povelis po dvarelį vaikščiojo Plačiau
LTRF pl 1345 5 Augo liepelė, augo, lapojo Plačiau
LTRF pl 1346 1a Siuntė anyta savo martelį Plačiau
LTRF pl 1346 1 Siuntė anyta savo martelį Plačiau
LTRF pl 1346 2 Ant to kalnelio aukštojo Plačiau
LTRF pl 1346 3 Liepė tėvas man žanytis Plačiau
LTRF pl 1346 4 Dvejis, trejis metelius Plačiau
LTRF pl 1347 1 Ko tyli, sese, galvą nuleidus Plačiau
LTRF pl 1347 2 Brangi sesute, gražių dainelių Plačiau
LTRF pl 1347 3 Teka Nemunas ištvinęs Plačiau
LTRF pl 1347 4 Kaip aš turėjau kaime mergelė Plačiau
LTRF pl 1349 1 Gėriau aš degtinę Plačiau
LTRF pl 1349 2 Kad vieną kart pavasarį Plačiau
LTRF pl 1349 3 Pilnos pievos gėlių raudonųjų Plačiau
LTRF pl 1349 4 Eikš, jauna, graži mergele Plačiau
LTRF pl 1350 1 Vakar meiliai pažiūrėjau Plačiau
LTRF pl 1350 2 Tūkstantis žingsnelių nuo mano namelių Plačiau
LTRF pl 1350 3 Oi tėveli, motinėle, prašau išvaduoti Plačiau
LTRF pl 1350 4 Augo putinas, augo, žaliavo Plačiau
LTRF pl 1350 5 Aušra švito, rasa krito Plačiau
LTRF pl 1350 6 Šiaurus vėjas baisiai pūtė Plačiau
LTRF pl 1350 7 O pavasaris malonus Plačiau
LTRF pl 1350 8 Kaip Lietuvos žemėj patrankos dundėjo Plačiau
LTRF pl 1350 9 Lietuvos žaliuos laukuos Plačiau
LTRF pl 1351 1 Ne gegutė kukavo Plačiau
LTRF pl 1351 2 O ajo ajo nuo kalno lobelin Plačiau
LTRF pl 1351 3 Žalias ųžuolėli, kol tu nežaliuoji Plačiau
LTRF pl 1351 4 Neščėslyva toj karčmelė Plačiau
LTRF pl 1351 5 Sergu, negaliu, galvelį sopa Plačiau
LTRF pl 1351 8 Leliumoj, gaidžiai gieda, leliumoj Plačiau
LTRF pl 1351 9 Oi daugel daugel mano brolalių Plačiau
LTRF pl 1351 10 Žaliam vyšnių sodely Plačiau
LTRF pl 1351 11 Niekas manį tai nežinos Plačiau
LTRF pl 1352 1 Dzievuliau ma, vargas ma Plačiau
LTRF pl 1352 2 Ak tu marci juoda Plačiau
LTRF pl 1352 3 Šėriau šėriau sau žirgelį Plačiau
LTRF pl 1352 4 Taurule, mano brolule Plačiau
LTRF pl 1352 5 Taurule, mano brolule Plačiau
LTRF pl 1352 6 Ažužvink ažužvink, kumelėla Plačiau
LTRF pl 1352 7 Nusprausk nusprausk, devyniabrola Plačiau
LTRF pl 1352 8 Čiau riau riau nusprausk nusprausk Plačiau
LTRF pl 1352 9 Čiu žirgai, čiu arkliai Plačiau
LTRF pl 1353 1 Oi, Dievuliau brangus Plačiau
LTRF pl 1353 2 Septyni rūtų lapelai Plačiau
LTRF pl 1353 3 Ak, kūliau kūliau šiaudus be grūdų Plačiau
LTRF pl 1353 4 Gaspadinė mitri anksti rytą kielė Plačiau
LTRF pl 1353 5 Sužvingo kiemi žirgeliai Plačiau
LTRF pl 1354 1 Oi, Juze, Juzeli, kami vandravoji Plačiau
LTRF pl 1354 2 Pamylėjau mergužėlę Plačiau
LTRF pl 1354 3 Žyd rūteliai, žyd roželiai Plačiau
LTRF pl 1354 4 Vaikštinėjo graži pana Plačiau
LTRF pl 1354 5 Lieki, varnele, lieki, varnele Plačiau
LTRF pl 1354 6 Tamsioji naktelė Plačiau
LTRF pl 1355 1 Auga kalne berželis Plačiau
LTRF pl 1355 2 Mes trys broleliai Plačiau
LTRF pl 1355 3 Jau aušrelė beauštanti Plačiau
LTRF pl 1355 4 Žali žolelė pri lygumellės Plačiau
LTRF pl 1355 5 Aš užsiedau už staleli Plačiau
LTRF pl 1355 6 Nusipyniau vainikelį Plačiau
LTRF pl 1355 7 Siuntė moni motinelė Plačiau
LTRF pl 1355 8 Pasaka apie katinėlį Plačiau
LTRF pl 1355 9 Pasaka apie katinėlį Plačiau
LTRF pl 1356 1 Ko bernelis liūdnas Plačiau
LTRF pl 1356 2 Gerkite, sveteliai, dūmokit namo Plačiau
LTRF pl 1356 3 Ką dūmoji, sesytėle Plačiau
LTRF pl 1356 4 Pasakyk, sesute, ko nėra didžian dvari Plačiau
LTRF pl 1356 5 Gyrėsi svotas labai bagotas Plačiau
LTRF pl 1356 6 Sakė mūsų svotkelės Plačiau
LTRF pl 1356 7 Užsidek, motula, tris žvakelas Plačiau
LTRF pl 1356 8 Gana mergelai puikiai vaikščioti Plačiau
LTRF pl 1356 9 Kur buvai, mergela Plačiau
LTRF pl 1356 10 Močiute mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 1356 11 Ankstų rytelį kėliau Plačiau
LTRF pl 1356 12 Teka upė per žvyryną Plačiau
LTRF pl 1356 13 Kam vakaras, kam vakaras Plačiau
LTRF pl 1356 14 Ant kalno kalnelio bajorai žydėjo Plačiau
LTRF pl 1356 15 Šioj naktelėj miegodamas sapnavau Plačiau
LTRF pl 1356 16 Augo girioj stadulėlė Plačiau
LTRF pl 1357 1 Atsikelkie, mielas drauge Plačiau
LTRF pl 1357 2 Praeis vasarėlė, ateis rudenėlis Plačiau
LTRF pl 1357 3 Šėriau žirgelį per savaitėlį Plačiau
LTRF pl 1357 4 Šėriau žirgelį per savaitėlį Plačiau
LTRF pl 1357 5 Oi tu ąžuol, ąžuolėli Plačiau
LTRF pl 1357 6 Surašysim laiškelius apie jaunus bernelius Plačiau
LTRF pl 1357 7 Šalia kelio karčiama Plačiau
LTRF pl 1358 1 Ant Nemuno krantelio Plačiau
LTRF pl 1358 2 Žiedas ant žiedo Plačiau
LTRF pl 1358 3 Oi ir ant kalnelio, oi ir ant aukštojo Plačiau
LTRF pl 1358 4 Rengėsi bernelis į karą išjoti Plačiau
LTRF pl 1358 5 Mūs šalalėn naujiena Plačiau
LTRF pl 1358 6 Kad aš turėtau balsą gegutės Plačiau
LTRF pl 1358 7 Štai tūkstantis metų Plačiau
LTRF pl 1358 8 Kai mes buvom du broliukai Plačiau
LTRF pl 1359 1 Oi dieve dieve, dievuli mano Plačiau
LTRF pl 1359 2 Šimtą metų pragyvenis Plačiau
LTRF pl 1359 3 Oi aš vyras ąžuolinis Plačiau
LTRF pl 1359 4 Atvažiavo prūsai Plačiau
LTRF pl 1359 5 Jau ir Vokietijoj kalbama plačiai Plačiau
LTRF pl 1359 6 Ant kalnelio malūnėlis Plačiau
LTRF pl 1359 7 Kentėjau, aš kentėjau Plačiau
LTRF pl 1359 8 Šuva loja, gaidys gieda Plačiau
LTRF pl 1359 9 Kai aš dar buvau visai jaunutė Plačiau
LTRF pl 1360 1 Šypsodama skina ji rūtą Plačiau
LTRF pl 1360 2 Už ką aš tave taip mylėjau Plačiau
LTRF pl 1360 3 Ant Nemuno kranto Plačiau
LTRF pl 1360 4 Po tavo buvimo, atsitolinimo Plačiau
LTRF pl 1360 5 č–jo bernelis per lygius laukus Plačiau
LTRF pl 1360 6 Melsk tėvelio, motinėlės mane išvaduoti Plačiau
LTRF pl 1360 7 Pamylėjau aš jį daug karščiau nei ugnis Plačiau
LTRF pl 1361 1 Pašilėj ąžuolas lingavo Plačiau
LTRF pl 1361 2 Pamylėjau aš žvaigždutę Plačiau
LTRF pl 1361 3 Gali lauko ežerėlis Plačiau
LTRF pl 1361 4 Išvažiavo tėvelis Plačiau
LTRF pl 1361 5 Oi žinau, žinau Plačiau
LTRF pl 1362 1 Vaikeliai mani mieli Plačiau
LTRF pl 1362 2 Bebenčiuk, Bebenčiuk, išeik kraštan Plačiau
LTRF pl 1362 3 Bebenčiuk, Bebenčiuk, išeik kraštan Plačiau
LTRF pl 1362 4 Maria, ū ū ū, lentelė lep lep lep Plačiau
LTRF pl 1362 5 Prirodino geri žmonės Plačiau
LTRF pl 1362 6 Aš su savo kaimynu Plačiau
LTRF pl 1362 7 Malė ponas kviečius Plačiau
LTRF pl 1362 8 Tu čigone, tu vagis Plačiau
LTRF pl 1362 9 Kukū gegute Plačiau
LTRF pl 1362 10 Mūsų Šimukas šiaučius buvo Plačiau
LTRF pl 1363 1 Karvelėlis pilkas, raibas Plačiau
LTRF pl 1363 2 Aš pasėjau kanapėlį Plačiau
LTRF pl 1363 3 Nenuliūskit, draugai, ateis puikūs laikai Plačiau
LTRF pl 1363 4 Oi kur buvai, Raulai Plačiau
LTRF pl 1363 5 Tai joja į karą jauni berneliai Plačiau
LTRF pl 1363 6 Ten netoli miško Plačiau
LTRF pl 1363 9 Pati roželę aš pasėjau Plačiau