LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 1363 10 Vai dienelės jūs laimingos Plačiau
LTRF pl 1363 11 Susibėgo dvi upelės Plačiau
LTRF pl 1364 1 Tu gegute, tu raiboji Plačiau
LTRF pl 1364 2 Kai aš užaugau dvylikos metelių Plačiau
LTRF pl 1364 3 Man jau nusibodo Plačiau
LTRF pl 1364 4 Turėj tėvas du sūneliu Plačiau
LTRF pl 1364 5 Mėlynos akys, raudonos lūpos Plačiau
LTRF pl 1364 6 Plaukia mano laivelis Plačiau
LTRF pl 1365 1 Kaip gaila praeitų dienelių Plačiau
LTRF pl 1365 2 Oi, tu pilkas balandėli Plačiau
LTRF pl 1365 3 Vai aš pjaunu rugelius Plačiau
LTRF pl 1365 4 Kas geria vyną, alų Plačiau
LTRF pl 1367 1 Oi kleve klevėli Plačiau
LTRF pl 1367 2 Oi kūliau kūliau Plačiau
LTRF pl 1367 3 Šią naktelę, per naktelę Plačiau
LTRF pl 1367 4 Žaliojoj lankelėj slauni kirtejeliai Plačiau
LTRF pl 1367 5 Žaliame gojely paukšteliai čiulbėjo Plačiau
LTRF pl 1367 6 Oi kūmai, susiedai, nebaidyk balundių Plačiau
LTRF pl 1367 7 Oi rūtele, oi žalioji Plačiau
LTRF pl 1367 8 Aukšti kalnai, tiesios pušys Plačiau
LTRF pl 1367 9 Augin tėvas du sūneliu Plačiau
LTRF pl 1367 10 Vai tu rugeli, vai tu žiemkentėli Plačiau
LTRF pl 1367 11 Aukšti kalneliai, margi dvareliai Plačiau
LTRF pl 1367 12 Lietelis lynoja, dvariškiai atjoja Plačiau
LTRF pl 1367 13 Turiu maistą menką Plačiau
LTRF pl 1368 2 Tylus vakaras pavasarelia Plačiau
LTRF pl 1368 3 Virš Paryžiaus lietus Plačiau
LTRF pl 1368 4 Mūs lietuvaitės darbščios mergaitės Plačiau
LTRF pl 1368 5 Liūdnos mano dienos Plačiau
LTRF pl 1368 6 Mergužėle, nesvajok Plačiau
LTRF pl 1368 7 Sėjau gėles į darželį Plačiau
LTRF pl 1368 8 Ant kalnelio, ant žalio Plačiau
LTRF pl 1368 10a Pučia vėjas vakarų Plačiau
LTRF pl 1368 10 Pučia vėjas vakarų Plačiau
LTRF pl 1368 11 Aš pasėjau ąžuolą Plačiau
LTRF pl 1369 1 Kaip yra linksmas pavasario laikas Plačiau
LTRF pl 1369 2 Išvažiavo bočius su boba Plačiau
LTRF pl 1369 3 Mano tėvas žvejys Plačiau
LTRF pl 1369 4 Trai rai rai susikuko dobilai Plačiau
LTRF pl 1369 5 Sėdi boba ant grindų Plačiau
LTRF pl 1369 6 Kaip aš šiandien nelaiminga Plačiau
LTRF pl 1369 7 Kaip šitas ratas yr platus Plačiau
LTRF pl 1369 8 Po ratelį vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 1369 9 Po ratelį liūdna vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 1369 10 Vaikščiojo seselės po rūtų darželį Plačiau
LTRF pl 1369 11 Vaikščiojo trys seselės Plačiau
LTRF pl 1369 12 Klevo šakos linko linko Plačiau
LTRF pl 1369 13 Linksmas pavasaris Plačiau
LTRF pl 1369 14 Mes vaikščiojom po sodelį Plačiau
LTRF pl 1370 1 Pirmų rytų bernelį Plačiau
LTRF pl 1370 2 Vai aš išeisiu Plačiau
LTRF pl 1370 3 Pavasarėlio trumpa naktelė Plačiau
LTRF pl 1370 4 Po girelį, po žalioj Plačiau
LTRF pl 1370 5 Oi ant kalno Plačiau
LTRF pl 1370 6 Oi ko smūtna Plačiau
LTRF pl 1370 7 Siuntė mane motulė Plačiau
LTRF pl 1371 1 Siuntė mane motulė Plačiau
LTRF pl 1371 2 Oi palei kelią, pakelėj Plačiau
LTRF pl 1371 3 Nujojau mylalį, sutikau Plačiau
LTRF pl 1372 1 Taisyk svirne patalą Plačiau
LTRF pl 1372 4 Motinėlė gailiai verkė Plačiau
LTRF pl 1372 5 Kai aš jojau pro bažnyčią Plačiau
LTRF pl 1372 6 Žaliavo liepelė Plačiau
LTRF pl 1372 7 Ganiau ožius Plačiau
LTRF pl 1373 1 Lėk, varnele, tik viena Plačiau
LTRF pl 1373 2 Augo žalia liepužėlė Plačiau
LTRF pl 1373 3 Užaugino jaunasis Plačiau
LTRF pl 1587 5 Siūbavo lendrelė vėjo pučiama Plačiau