LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 167 6 Vanduo be sparnų Plačiau
LTRF pl 167 7 Aplink dvarą rūtos, rožės Plačiau
LTRF pl 167 8 Vai, dirbau dirbau naują tiltelį Plačiau
LTRF pl 167 9 Per laukelį jojau Plačiau
LTRF pl 168 1 Augo sode serbenta Plačiau
LTRF pl 168 2 Dėk, piršly, dėk, piršly Plačiau
LTRF pl 168 3 Kelkis, pana, iš to suolo Plačiau
LTRF pl 168 4 Kas vestuvių rūbų neturės Plačiau
LTRF pl 168 5 Margi dvarai, margi dvarai Plačiau
LTRF pl 168 6 Padušečka, padušečka Plačiau
LTRF pl 168 7 Už takelio, už miškelio Plačiau
LTRF pl 168 8 Oi berneli, oi jaunasis Plačiau
LTRF pl 168 9 č–jo bernelis ūlyčiom Plačiau
LTRF pl 168 10 Atjuoji Juonis pri Onės Plačiau
LTRF pl 168 11 Tamsiuoji naktelė, šaltuoji raselė Plačiau
LTRF pl 168 12 Linksmas buvau, žirgą šėriau Plačiau
LTRF pl 168 13 Aš tų ožkų neganysiu Plačiau
LTRF pl 169 1 Šokit, panos, lenciūgėlį Plačiau
LTRF pl 169 2 Meška Andriejus, vilkas Baltramiejus Plačiau
LTRF pl 169 3 Oi tu dukreli, tu valiuokeli Plačiau
LTRF pl 169 4 Mieželis tarė dirvoj augdamas Plačiau
LTRF pl 169 5 Dukrele mano, jaunoji mano Plačiau
LTRF pl 169 6 Seniai nekentė manęs tetušis Plačiau
LTRF pl 169 7 Oi, ko tu verki, mergele Plačiau
LTRF pl 169 8 Šiaulys spyrė į kilpelę Plačiau
LTRF pl 169 9 Arielkele tu pilkoji Plačiau
LTRF pl 169 10 Blezdingeli blezdingeli, kur lakiuoji Plačiau
LTRF pl 169 11 Oi tu karvelėli, margasis paukšteli Plačiau
LTRF pl 169 12 Tupėdama unt šakelės Plačiau
LTRF pl 169 13 Pasėjau linelius ant pylimo Plačiau
LTRF pl 169 14 Apynėli gražiasis Plačiau
LTRF pl 169 15 Rūtelė žaliuoji, ku teip pavytai Plačiau
LTRF pl 170 1 Eikim, sesės, į lunkeles Plačiau
LTRF pl 170 2 Oi oi oi, man bėda Plačiau
LTRF pl 170 3 Pasėjau mieželius lankoj Plačiau
LTRF pl 170 4 Žyds degė degutą Plačiau
LTRF pl 170 5 Mergele jaunoji, ko liūdna vaikštai Plačiau
LTRF pl 170 6 Oi oi oi, abudu jauni Plačiau
LTRF pl 170 7 Seredos rytelį anksti atsikėliau Plačiau
LTRF pl 170 8 Jei nemoki kelnių siūti Plačiau
LTRF pl 170 9 Motušėle lelijėle, aš gavau bernelį Plačiau
LTRF pl 170 10 Vai tu piršly, tu melagi Plačiau
LTRF pl 170 11 Sveteliai meilieji, numei numei Plačiau
LTRF pl 170 12 Ir vėl, ir vėl nedėlio šventa Plačiau
LTRF pl 170 13 Kur juoji, Juoni Plačiau
LTRF pl 170 14 Tėvo šunys švilpė Plačiau
LTRF pl 172 1 Grėb mergelė lunkoj šeiną Plačiau
LTRF pl 172 2 Kukuoj girioj geguželė Plačiau
LTRF pl 172 3 Einu par kiemelį į aukštą svirnelį Plačiau
LTRF pl 172 6 č–ja opėj žvejuoti Plačiau
LTRF pl 172 7 Oi kur vedu eisva Plačiau
LTRF pl 180 1 Šiaulių bažnyčia paundene statyta Plačiau
LTRF pl 180 2 Tatai tatai mergelė Plačiau
LTRF pl 180 3 Žydi žaliuoj lunkuoj Plačiau
LTRF pl 180 4 Laukiukas, ant laukiuko kalniukas Plačiau
LTRF pl 180 5 Oi broliuka, negera Plačiau
LTRF pl 180 6 Aušt aušrelė šonke Plačiau
LTRF pl 180 7 Vai geneli geneli Plačiau
LTRF pl 180 8 Parvedžiau mergelį Plačiau
LTRF pl 180 9 Einu pruo kamarą Plačiau
LTRF pl 180 10 Bieg upelė vingurdama Plačiau
LTRF pl 181 1 Žali žuoleli pri lygumeli Plačiau
LTRF pl 181 2 Per lunkelį juojau Plačiau
LTRF pl 181 3 Avieteli šali keli žydieji Plačiau
LTRF pl 181 4 Aš pasiejau vieną pupą Plačiau
LTRF pl 181 5 Oi tu seni senuteli Plačiau
LTRF pl 181 6 Žvirbli žvirbli, ko ko ko Plačiau
LTRF pl 181 7 Oi tu lapele, tu duronėle Plačiau
LTRF pl 181 8 Esu gimęs Lietuvoj Plačiau
LTRF pl 181 9 Nors lauke sninga Plačiau
LTRF pl 181 10 Lietuva mūsų, tu šventa žeme Plačiau
LTRF pl 183 1 Dievas davė man vaikelį Plačiau
LTRF pl 183 2 Tu mano motinėle Plačiau
LTRF pl 183 3 Nebile lankoj dobilas augo Plačiau
LTRF pl 183 4 Ant tėvelio dvaro trys žirgai stovėjo Plačiau
LTRF pl 183 5 Aš myliu rožę kur gražiai žydi Plačiau
LTRF pl 183 6 Nekentei, močiute, nekentei, širdele Plačiau
LTRF pl 183 7 Srauni upė teka Plačiau
LTRF pl 185b 1 Lylioj, sese linų Plačiau
LTRF pl 185a 1 Lylioj, sese linų Plačiau
LTRF pl 185a 2 Aš viena martela linelius užsėjau Plačiau
LTRF pl 185b 2 Aš viena martela linelius užsėjau Plačiau
LTRF pl 185a 3 Oi sesiute Kasiute Plačiau
LTRF pl 185b 3 Oi, sesute Kasiute Plačiau
LTRF pl 185a 4 Čiūto čiūtoji, čiūto lingoj Plačiau
LTRF pl 185b 4 Čiūto čiūtoj, čiūto lingoj Plačiau
LTRF pl 185a 5 Daunoj, eisim broliai Plačiau
LTRF pl 185b 5 Daunoj, eisim broliai Plačiau
LTRF pl 185a 6 Skumboj, šauniai joji Plačiau
LTRF pl 185b 6 Skamboj, šauniai joji Plačiau
LTRF pl 186b 1 Apynytėli spurgalytėli Plačiau
LTRF pl 186c 1 Apynėli spurguolytėli Plačiau
LTRF pl 186a 1 Apynyti spurgalyti Plačiau
LTRF pl 186c 2 Kas tinai kalnely stovėjo Plačiau
LTRF pl 186a 2 Kas tinai kalnely stavėja Plačiau
LTRF pl 186b 2 Kas tinai kalnely stavėja Plačiau
LTRF pl 186b 3 Svirtis sviro ant vartelių Plačiau
LTRF pl 186c 3 Svirtis svira junt vartelių Plačiau
LTRF pl 186a 3 Svirtis sviro ant vartelių Plačiau
LTRF pl 186b 4 Bitė tarė, dobilio Plačiau
LTRF pl 186c 4 Bitė tarė, dobilio Plačiau
LTRF pl 186a 4 Bitė tarė, dobilio Plačiau
LTRF pl 186b 5 Titity tatatoj, kas ti gražiai triūbijo Plačiau
LTRF pl 186c 5 Titity tatatoj, kas ti gražai triūbijo Plačiau
LTRF pl 186a 5 Tititi, tatatoj, kas ti gražiai triūbijo Plačiau
LTRF pl 186b 6 Trys trys keturias brolalių klėtys Plačiau
LTRF pl 186c 6 Trys trys keturios brolalių klėtys Plačiau
LTRF pl 186a 6 Trys trys keturios brolalių klėtys Plačiau
LTRF pl 187a 1 Tu žirgel juodbėrėl, dobilio Plačiau
LTRF pl 187b 1 Tu žirgel juodbėrėl, dobilio Plačiau
LTRF pl 187a 2 Čiutyta, o kas nori miega Plačiau
LTRF pl 187b 2 Čiutyte, o kas nori miega Plačiau
LTRF pl 187a 3 Putins auga su šermukšniu Plačiau
LTRF pl 187b 3 Putins augo su šermukšniu Plačiau
LTRF pl 187a 4 Pelėda pelėda rudagurkla Plačiau
LTRF pl 187b 4 Pelėda pelėda rudagurkla Plačiau
LTRF pl 187a 5 Mina mina, minagaučio lylio Plačiau
LTRF pl 187b 5 Mina mina minagaučio lylio Plačiau
LTRF pl 188a 1 Lioj, liepa, lioj, agla Plačiau
LTRF pl 188c 1 Lioj, liepa, lioj, egla Plačiau
LTRF pl 188a 2 Vidur girios liepela Plačiau
LTRF pl 188c 2 Vidur girios liepela Plačiau
LTRF pl 188a 3 Tu katinėli Plačiau
LTRF pl 188c 3 Tu, katinėli Plačiau
LTRF pl 188a 4 Lioj, žalia rūta Plačiau
LTRF pl 188c 4 Lioj, žalia rūta Plačiau
LTRF pl 188a 5 Siuntė mane, tūta Plačiau
LTRF pl 188c 5 Siuntė mane, tūta Plačiau
LTRF pl 188a 6 Sode sode lapai Plačiau
LTRF pl 188c 6 Sode sode lapai Plačiau
LTRF pl 189a 1 Du žaliūs berželiai Plačiau
LTRF pl 189b 1 Du žaliūs berželiai Plačiau
LTRF pl 189a 2 Lelijėl lelijėl lelijėl tatato Plačiau
LTRF pl 189b 2 Lelijėl lelijėl lelijėl tatato Plačiau
LTRF pl 189a 3 Trys sesės, lioj kadijeila Plačiau
LTRF pl 189b 3 Trys sesės, lioj kadijeila Plačiau
LTRF pl 189a 4 Kalnuti, rytata Plačiau
LTRF pl 189b 4 Kalnuti, rytata Plačiau
LTRF pl 189a 5 Obelyt gražuolyt Plačiau
LTRF pl 189b 5 Obelyt gražuolyt Plačiau
LTRF pl 191 1 Kieno ten jauteliai Plačiau
LTRF pl 191 2 Sidijo berželį Plačiau
LTRF pl 191 3 Sujuti karklaliai Plačiau
LTRF pl 191 4 Ančių tupi trys pulkeliai Plačiau
LTRF pl 191 5 Trys trys keturios Plačiau
LTRF pl 191 6 Svirtis sviro ant vartelių Plačiau
LTRF pl 192 1 Čiutyno mergina Plačiau
LTRF pl 192 2 Unčių tupi trys pulkeliai Plačiau
LTRF pl 192 3 Avižas baltas Plačiau
LTRF pl 192 4 Tu lydy lydeli Plačiau
LTRF pl 192 5 Oi trinka trinka tėvelio grindys Plačiau
LTRF pl 194 5 Kai aš jojau Plačiau
LTRF pl 194 6 Augino mane motulė Plačiau
LTRF pl 195 1 Aš pas motulę Plačiau
LTRF pl 195 2 Ir prijojo pilnas kiemas Plačiau
LTRF pl 195 3 Motule, senute Plačiau
LTRF pl 195 4 Atsiminki, tu panytėla Plačiau
LTRF pl 195 5 Sesele, sesiula Plačiau
LTRF pl 195 6 Oi panela Plačiau
LTRF pl 195 7 Augo, dygo diemedėlis Plačiau
LTRF pl 197 1 Augino tėvas Plačiau
LTRF pl 197 2 Atjojo bernelis Plačiau
LTRF pl 197 3 Suklykė gulbelė Plačiau
LTRF pl 197 4 Buvo ponas melnykas Plačiau
LTRF pl 197 5 Gegute, lakštute Plačiau
LTRF pl 201 1 Gulk ant mano kelelių Plačiau
LTRF pl 201 2 Ant jūrių marelių Plačiau
LTRF pl 201 3 Aš paėmiau piktą pačią Plačiau
LTRF pl 201 4 Augo girioj dūlelė Plačiau
LTRF pl 206 1 Vai lazdynai, lazdynai žaliasai Plačiau
LTRF pl 206 2 Vai močiut, močiut Plačiau
LTRF pl 206 3 Oi, ką veikia mergužėlė Plačiau
LTRF pl 206 4 Pas savo motinėlę, pas savo širdužėlę Plačiau
LTRF pl 206 5 Sakė mane šiokią Plačiau
LTRF pl 206 6 Vai siuntė, siuntė mane močiutė Plačiau
LTRF pl 207 1 Pasėjau mieželius į lygų lauką Plačiau
LTRF pl 207 2 Gegute raiboji Plačiau
LTRF pl 207 3 Jokim, brolužiai, vienu kelužiu Plačiau
LTRF pl 207 4 Ne iš bile krūmo žalią rykštužę laužiau Plačiau
LTRF pl 207 5 Vai žinau, žinau Plačiau
LTRF pl 207 6 Per nedėlėlę žirgelį šėriau Plačiau
LTRF pl 207 7 Aš neisiu šįmet Plačiau
LTRF pl 207 8 Suskambėjo langužėliai Plačiau
LTRF pl 208 1 Eina, teka Onutė per dvarą Plačiau
LTRF pl 208 2 Prašė, meldė Onutė brolelį Plačiau
LTRF pl 208 3 Ateina tėvelis per didį dvarą Plačiau
LTRF pl 208 4 Ko verki, Onute Plačiau
LTRF pl 208 5 Labas vakars, Juozuti Plačiau
LTRF pl 208 6 Jonukas dūmauninkas Plačiau
LTRF pl 208 7 Augino močiutė tik vieną dukrelę Plačiau
LTRF pl 208 8 Močiute mano, širdele mano Plačiau
LTRF pl 210 1 Vai čiūčia liūlia Plačiau
LTRF pl 210 2 Oi, oi, Dieve, Dievuli mano Plačiau
LTRF pl 210 3 Aušta aušrelė, teka saulelė Plačiau
LTRF pl 211 1 Ką aš padariau Plačiau
LTRF pl 211 2 Vai varge, varge Plačiau
LTRF pl 211 3 Anas senis, senutėlis Plačiau
LTRF pl 211 4 Noriu miego, čiūčia liūlia Plačiau
LTRF pl 211 5 Ko liūdit, broleliai Plačiau
LTRF pl 211 6 Gerkim, broliai, ulevokim Plačiau