LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 711 4 Vai žydėk žydėk, balta obelėle Plačiau
LTRF pl 711 5 Verkė motulė, tai bėdavojo Plačiau
LTRF pl 711 6 Pakelėje, paviešėje Plačiau
LTRF pl 711 7 Augin tėvelis vieną sūnelį Plačiau
LTRF pl 711 8 Putinėli raudonasai Plačiau
LTRF pl 712 1 Vai kur buvai, bernužėli Plačiau
LTRF pl 712 2 Trys upelės sutekėjo Plačiau
LTRF pl 712 3 Atvažiavo meška šiuobuose Plačiau
LTRF pl 712 4 Vai klausė bernelis Plačiau
LTRF pl 712 5 Dvarelį šlaviau, vejelį laisčiau Plačiau
LTRF pl 712 6 Loja šunes an kiemo Plačiau
LTRF pl 712 7 Oi aš pasikėliau ir pažaksėjau Plačiau
LTRF pl 712 8 Atėjo germanai per mūsų laukus Plačiau
LTRF pl 712 9 Oi, kur buvai, dieduk mano Plačiau
LTRF pl 712 10 Oi, kaip aš augau pas savo motulį Plačiau
LTRF pl 713 1 Oi, kaip aš buvau pas savo mutulį Plačiau
LTRF pl 713 2 Motule mano, širdele mano Plačiau
LTRF pl 713 3 Ateis rudenėlis, kris nuog medžių lapai Plačiau
LTRF pl 713 4 Ar aš ne vyšnelė vyšnelių sodely Plačiau
LTRF pl 713 5 Paleidau žirgelį, kad pasiganytų Plačiau
LTRF pl 713 6 Nusipirkau žiedelį Plačiau
LTRF pl 713 7 Per putino šakelį vanduo nebėgo Plačiau
LTRF pl 713 8 Nedėlios rytelį sėdžiu po langeliu Plačiau
LTRF pl 713 9 Saulelė raudona, vakaras netoli Plačiau
LTRF pl 714 1 Kap aš ganiau jautelius Plačiau
LTRF pl 714 3 Ir atjojo bernužėlis Plačiau
LTRF pl 714 4 Palaužta rūtela daugiau nežaliuosi Plačiau
LTRF pl 714 5 Och ja poeda na kermaš Plačiau
LTRF pl 714 6 Pasakyk, mergela, pasakyk, jaunoji Plačiau
LTRF pl 714 7 Pavasario dzienelį sužavėjo mane Plačiau
LTRF pl 714 8 Putinėlį laužiau, pas bernelį klausiau Plačiau
LTRF pl 714 9 Oi tai čėsas, para žergeliai balnoti Plačiau
LTRF pl 715 1 Čiulba čiulbutė, gieda lakštutė Plačiau
LTRF pl 715 2 Teka upė per beržyną Plačiau
LTRF pl 715 3 Oi, kur aš gėriau, ulevojau Plačiau
LTRF pl 715 4 Oi aš turėjau tris rublalaicius Plačiau
LTRF pl 715 5 Per lygias lankas lietulis lijo Plačiau
LTRF pl 715 6 Tai žyd bajoras, bus gražas oras Plačiau
LTRF pl 715 7 Išsprok išsprok, ųžuolėli Plačiau
LTRF pl 716 1 Gėriau dienelį, tamsią naktelį Plačiau
LTRF pl 716 2 Erškėtėli, garbuonėli Plačiau
LTRF pl 716 3 Jaunasai bernelis žanytis norėjo Plačiau
LTRF pl 716 4 Subatos vėlą vakarą Plačiau
LTRF pl 716 5 Bėdavojo motinytė Plačiau
LTRF pl 716 6 Aš nesiženysiu, nesiklapatysiu Plačiau
LTRF pl 716 7 Saulalė raudona, pasauliai geltoni Plačiau
LTRF pl 716 8 Aš išdainavau visas daineles Plačiau
LTRF pl 716 9 Už girelės, už žalios Plačiau
LTRF pl 717 1 Visi medžiai rozu sprogo Plačiau
LTRF pl 717 2 Oi kelias kelias, pakelėj berželis Plačiau
LTRF pl 717 3 Lygian laukely grūšelė Plačiau
LTRF pl 717 4 Aš šių naktį nemigau Plačiau
LTRF pl 717 5 Kukavo gegutė per girią lėkdama Plačiau
LTRF pl 717 6 Iškasiu šulnelį an sa dvarelio Plačiau
LTRF pl 717 7 Oi an kalnelio krasna liepė Plačiau
LTRF pl 717 8 Kaip aš ėjau per dvarelį Plačiau
LTRF pl 718 1 Žiedas an žiedo, kaip bitela segas Plačiau
LTRF pl 718 2 Nei ugnė kurta, nei vanduo verda Plačiau
LTRF pl 718 3 Siuntė mani motulė Plačiau
LTRF pl 718 4 Kirtau kirtau kirtimėlį Plačiau
LTRF pl 718 5 Subatos vakarėlį mergelė dvarų šlavė Plačiau
LTRF pl 718 6 Dvarelį šlaviau, vejelį laistiau Plačiau
LTRF pl 718 7 Gerkit, broliai, žalio vynelio Plačiau
LTRF pl 718 8 Subatėlės vakarėlį kloj mergelė patalėlį Plačiau
LTRF pl 719 1 Lygioj lankoj, lygioj lankoj Plačiau
LTRF pl 719 2 Pas Dunojėlį, pas šalcinėlį Plačiau
LTRF pl 719 3 Pjausim ožį veseilei Plačiau
LTRF pl 719 4 Per visą naktį miego nemigau Plačiau
LTRF pl 719 5 Šių naktelį, per naktelį Plačiau
LTRF pl 719 6 Nėra svieti bernelio Plačiau
LTRF pl 719 7 Šiltas, gražus rudenėlis Plačiau
LTRF pl 719 8 Šokinėkit, berniokai, šokinėkit, mergiotės Plačiau
LTRF pl 720 1 Kur buvai, sesule Plačiau
LTRF pl 720 2 Oi pakelėje, pavieškelėje Plačiau
LTRF pl 720 3 Mušė mani vyras Plačiau
LTRF pl 720 4 Gerkim, brolaliai, dūmokim namo Plačiau
LTRF pl 720 5 Oi ant kalno, oi ant kalno šalcinėlis Plačiau
LTRF pl 720 6 Vilniuj buvo žalias rūmas Plačiau
LTRF pl 720 7 Oi tu sakal sakale, sakalėli raibasai Plačiau
LTRF pl 721 1 Lėkė lėkė sakalėlis Plačiau
LTRF pl 721 2 Oi aš aisiu tan sodelin Plačiau
LTRF pl 721 3 Subatėlės gera diena Plačiau
LTRF pl 721 4 Tu gegula, tu raiboji mana Plačiau
LTRF pl 721 5 Kol man jaunai negerti Plačiau
LTRF pl 721 6 Nykštukas Plačiau
LTRF pl 722 1a Nykštukas Plačiau
LTRF pl 722 1 Nykštukas Plačiau
LTRF pl 722 2 Avinėliu paverstas broliukas Plačiau
LTRF pl 723 1 Dainuoja kaulai Plačiau
LTRF pl 723 2 Dainuoja kaulai Plačiau
LTRF pl 723 3 Žalčio žmona Plačiau
LTRF pl 724 1 Žalčio žmona Plačiau
LTRF pl 724 2 Žalčio žmona Plačiau
LTRF pl 724 3 Polka Plačiau
LTRF pl 725 1 Rauda prie mirusios sesers Plačiau
LTRF pl 725 2 Rauda lydint į kapines Plačiau
LTRF pl 725 3 Rauda ant kapų Plačiau
LTRF pl 725 4 (...) Marijai panelai švenciausiai Plačiau
LTRF pl 726 1 Įvažiavo meška šiūbuose Plačiau
LTRF pl 726 2 Tekėk, dukra, už šiaučiuko Plačiau
LTRF pl 726 3 Išein kunigs komendorius Plačiau
LTRF pl 726 4 Piršleli, tavi plaks Plačiau
LTRF pl 726 5 Neprailga čia man būti Plačiau
LTRF pl 726 6 Padarė žvirblelis saldų alutį Plačiau
LTRF pl 726 7 Turiu kapą baravykų Plačiau
LTRF pl 726 8 Kynuo ti margi dvarai Plačiau
LTRF pl 726 9 Par šilelį juojau Plačiau
LTRF pl 727 1 O tu sakal sakaleli Plačiau
LTRF pl 727 2 Užaugau kaimely Plačiau
LTRF pl 727 3 Mėlynasis balandeli Plačiau
LTRF pl 727 4 Uo, kas ten traška Plačiau
LTRF pl 727 5 Andriušaitis didis ponas Plačiau
LTRF pl 727 6 An tuo balta stala Plačiau
LTRF pl 727 7 Mes eisim čianai Plačiau
LTRF pl 727 8 Jau sauleli leiduos Plačiau
LTRF pl 728 1 Oi aisiu aisiu, aš čia nebūsiu Plačiau
LTRF pl 728 2 Oi ūžkit, gauskit, girios medeliai Plačiau
LTRF pl 728 3 Tam tankyne grėbė šieną Plačiau
LTRF pl 728 4 Padaisniusme mes sustuoję Plačiau
LTRF pl 728 5 Susieda laukus apsieja Plačiau
LTRF pl 728 6 Aš pas matušę valę turiejau Plačiau
LTRF pl 728 7 Aš pas motušį valelėj augau Plačiau
LTRF pl 728 8 Gėrė dieną, gėrė naktį Plačiau
LTRF pl 729 1 Pavasarelis mirga saulutė Plačiau
LTRF pl 729 2 Kam verkti, liūdieti Plačiau
LTRF pl 729 3 Šviesi saulė, šiltas uoras Plačiau
LTRF pl 729 4 Aš išėjau į giraitę vuolungių šaudyti Plačiau
LTRF pl 729 5 Išeja tievelis į mišką Plačiau
LTRF pl 729 6 Šią naktelę, par naktelę Plačiau
LTRF pl 729 7 Par dienelę sunkiai pruocavuojau Plačiau
LTRF pl 729 8 Gersim puo lašiuką Plačiau
LTRF pl 729 9 Mūsų seselė uliauninkelė Plačiau
LTRF pl 730 1 Siuntė mane muotinelė Plačiau
LTRF pl 730 2 Ain meškutė par lendrynus Plačiau
LTRF pl 730 3 An kalna karklai siūbava Plačiau
LTRF pl 730 4 Ąžuoleli, žalus medi Plačiau
LTRF pl 730 5 Siunte muni muotineli Plačiau
LTRF pl 730 6 Ano pusė Dunojelia Plačiau
LTRF pl 730 7 Ant Nemuno kranto Plačiau
LTRF pl 730 8 Kad išeja tievelis į didžią keliuonelę Plačiau
LTRF pl 730 9 Dar gaideliai negyduoja Plačiau
LTRF pl 730 10 Svuočiutė ateidama, kepurelę atnešdama Plačiau
LTRF pl 731 1 Šermukšniukas (Ir išdygo šermukšnis) Plačiau
LTRF pl 731 2 Trys seselės an kalnelia Plačiau
LTRF pl 731 3 Kas subatos vakarelį Plačiau
LTRF pl 731 4 Piršleli, tavi plaks Plačiau
LTRF pl 731 5 Vėjas pučia, laivą neša Plačiau
LTRF pl 732 1 Verk, biedna dūšia šiandiena Plačiau
LTRF pl 732 2 Pagyduosme šventas giesmes Plačiau
LTRF pl 732 3 Kas mana širdį visaduos palinksmins Plačiau
LTRF pl 732 4 Šventa pana Ruozalija Plačiau
LTRF pl 732 5 Aaa vaiką, kur motkelė laika Plačiau
LTRF pl 732 6 Oi aš užaugau tarp susiedėlių Plačiau
LTRF pl 732 7 Dūdų polka Plačiau
LTRF pl 732 8 Polka Plačiau
LTRF pl 733 1 Paulausko valsas Plačiau
LTRF pl 733 2 Paulausko valsas Plačiau
LTRF pl 733 3 Abromaičių valsas Plačiau
LTRF pl 733 4 Mergaičių polka "Rudakikė" Plačiau
LTRF pl 733 5 Abromaičių polka Plačiau
LTRF pl 733 6 Butkaus polka Plačiau
LTRF pl 734 1 Valseriuko polka Plačiau
LTRF pl 734 2 Čialedino valsas Plačiau
LTRF pl 734 3 Vestuvinins maršas Plačiau
LTRF pl 734 4 Zuikelis Plačiau
LTRF pl 734 5 Mikita Plačiau
LTRF pl 734 6 Skepetinė Plačiau
LTRF pl 735 1 Skepetinė Plačiau
LTRF pl 735 2 Angelčikas Plačiau
LTRF pl 736 1 Valčikas Plačiau
LTRF pl 736 2 Kepurinė Plačiau
LTRF pl 736 3 Padušečka Plačiau
LTRF pl 736 4 Duja Plačiau
LTRF pl 736 5 Avietėlė Plačiau
LTRF pl 736 6 Kazokas arba Priseduška Plačiau
LTRF pl 737 1 Gilių mergos durnos buvo Plačiau
LTRF pl 737 2 Žvirblelis Plačiau
LTRF pl 737 3 Suktinis Plačiau
LTRF pl 737 4 Kryžiokas Plačiau
LTRF pl 737 5 Šalabanas Plačiau
LTRF pl 738 1 Kazokas Plačiau
LTRF pl 738 2 Siuntė mane Plačiau
LTRF pl 738 3 Polkikė Plačiau
LTRF pl 738 4 Maršas Plačiau
LTRF pl 738 5 Polka Plačiau
LTRF pl 738 6 Kadrilius Plačiau
LTRF pl 739 1 Polka Plačiau
LTRF pl 739 2 Valsas Plačiau
LTRF pl 739 3 Užaugo liepa, lioj dautuvo Plačiau
LTRF pl 739 4 Išjos brolutėlis, sodauto Plačiau
LTRF pl 739 5 Tu, tu strazdėli, tutu tatato Plačiau
LTRF pl 739 6 Oi tu, kuosala, tu kuosytala Plačiau
LTRF pl 740 1 Myniau myniau minagaučio lylia Plačiau
LTRF pl 740 2 Untinas untalį vadinojo vadinojo Plačiau
LTRF pl 740 3 Lioj saudaila vokaro Plačiau
LTRF pl 740 4 Ričiau rotų dobilio Plačiau
LTRF pl 740 5 Lioj siūdi ko gervynas Plačiau
LTRF pl 740 6 Arielkyta tutu tutoj tuto Plačiau
LTRF pl 740 7 Tūtoj, kų čia veži, kų čia veži, tūtoj Plačiau
LTRF pl 740 8 Tūtoj, sveika gyva, sveika gyva, tūtoj Plačiau