LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 509 2 Eik, berneli, pas mani Plačiau
LTRF pl 509 3 Labas rytelis, pirmas žodelis Plačiau
LTRF pl 509 4 Bėg upelė vingurdama Plačiau
LTRF pl 509 5 Kikili kikili laibakoji Plačiau
LTRF pl 509 6 Kas mūsų darželį dailiai apžiūrės Plačiau
LTRF pl 509 7 Ko atejo maskoliai, a a a Plačiau
LTRF pl 509 8 Vanagienei stroks priėje Plačiau
LTRF pl 509 9 Išsirinkau sau žirgelį Plačiau
LTRF pl 510 1 Aš tų ožių neganysu Plačiau
LTRF pl 510 2 Kame tu buvojai, oželi mona Plačiau
LTRF pl 510 3 Kad Dievas duotų gerą pagadą Plačiau
LTRF pl 510 4 Baltu žiedu, obelelė, žydieje Plačiau
LTRF pl 510 5 Praded gaideliai gydoti Plačiau
LTRF pl 510 6 O, ko tu nuvytai, rūteli žalioji Plačiau
LTRF pl 510 7 Oi, rūtelės, jūs žaliosios Plačiau
LTRF pl 511 1 Ai ai ai guldams Plačiau
LTRF pl 511 2 Atein laivelis per Nemunėlį Plačiau
LTRF pl 511 3 Gul žvirblis šalia kuknės Plačiau
LTRF pl 511 4 Kad pamatė uošvis jaują Plačiau
LTRF pl 511 5 Auga auga apynelis Plačiau
LTRF pl 511 6 Devinti metele, ne viena dienelė Plačiau
LTRF pl 511 7 Dar neužaugo rugeliai Plačiau
LTRF pl 511 8 Spakainumą aš turėjau, tra lia lia Plačiau
LTRF pl 512 1 Vėdaras Plačiau
LTRF pl 512 2 Šiandien buvo šaltas vėjas Plačiau
LTRF pl 512 3 Šviesi naktis, mėnesiena Plačiau
LTRF pl 512 4 Vo, kur mudu aisva Plačiau
LTRF pl 512 5 Auga miškas, mišks unt kalno Plačiau
LTRF pl 512 6 Sumindytos, sudraskytos Plačiau
LTRF pl 512 7 Aš pasėjau vieną pupą Plačiau
LTRF pl 512 8 Tėveli, ką padarei Plačiau
LTRF pl 512 9 Tur melnykas dukterį Plačiau
LTRF pl 513 1 Einu einu per svirną Plačiau
LTRF pl 513 2 Ko smūtnos, mergelės Plačiau
LTRF pl 513 3 Jojau jojau ir prijojau Plačiau
LTRF pl 513 4 Augo unt kalna klevelis Plačiau
LTRF pl 513 5 Anksti rytą kėliau Plačiau
LTRF pl 513 6 Aja ubags per skiedryną Plačiau
LTRF pl 513 7 Už žalių girelių, už ežerėlių Plačiau
LTRF pl 513 8 Ir išaugo ųžuolelis Plačiau
LTRF pl 513 9 Leiskis, saule, tekėk, mėnuo Plačiau
LTRF pl 513 10 Ant kalno rugiai Plačiau
LTRF pl 514 1 Per visą naktelę iki gaidelių Plačiau
LTRF pl 514 2 Einu per dvarelį Plačiau
LTRF pl 514 3 Šiaučius Plačiau
LTRF pl 514 4 Buvo arklys labai senas Plačiau
LTRF pl 514 5 Kepurinskis Plačiau
LTRF pl 514 6 Vokytelis Plačiau
LTRF pl 514 7 Oželis Plačiau
LTRF pl 515 1 Čigonėlis Plačiau
LTRF pl 515 2 Gričytė mažutytė Plačiau
LTRF pl 515 3 Šiaučius Plačiau
LTRF pl 515 4 Grybai Plačiau
LTRF pl 515 5 Vai mano motula Plačiau
LTRF pl 515 6 Palaiziu jauną savo cykų alasėlį Plačiau
LTRF pl 515 7 Oi, močiute močiute Plačiau
LTRF pl 515 8 Pabaigėm rugius net pas gronyčių Plačiau
LTRF pl 516 1 Oi aš pragėriau šimtų šeštokų Plačiau
LTRF pl 516 2 Oi motula širdela Plačiau
LTRF pl 516 3 Trys upelės sutekėjo Plačiau
LTRF pl 516 4 Du krėslaliai stovėjo Plačiau
LTRF pl 516 5 Arškietėli, garbuonėli, Plačiau
LTRF pl 516 6 Oi tu bijūn bijūnėli Plačiau
LTRF pl 516 7 Tėvas su motuli savo Plačiau
LTRF pl 516 8 Oi pakelėje, pavieškelėje Plačiau
LTRF pl 517 1 Sėdžiu po langeliu Plačiau
LTRF pl 517 2 Kūmute, širdute, ar gėrei vyno Plačiau
LTRF pl 517 3 Oi aš eisiu į sodelį Plačiau
LTRF pl 517 4 Paporysiu, pasakysiu paukštukų veseilių Plačiau
LTRF pl 517 5 Oi aš jojau vieškelėliu Plačiau
LTRF pl 517 6 Kap aš galiu gertie Plačiau
LTRF pl 517 7 Oi ir užaugo du brolužėliai Plačiau
LTRF pl 517 8 Ant marių jūrių trys sieri akmenėliai Plačiau
LTRF pl 517 9 Aš pasėjau mieželius Plačiau
LTRF pl 518 1 Oi lyja lietus per pačius pietus Plačiau
LTRF pl 518 2 Vakar vėlų vakarėlį Plačiau
LTRF pl 518 3 Paliksiu geriant, paliksiu šokant Plačiau
LTRF pl 518 4 Mūs svotulis, opa opa Plačiau
LTRF pl 518 5 Oi diena diena Plačiau
LTRF pl 518 6 Iš kur tu, mergela Plačiau
LTRF pl 518 7 Oi liūdna motinėlė Plačiau
LTRF pl 518 8 Oi, kur buvai, Raulai Plačiau
LTRF pl 518 9 Nedaug pragėriau tik puskvortėlį Plačiau
LTRF pl 518 10 O, kaip mane vyras muš Plačiau
LTRF pl 519 1 Rišau žirgelį prie jievarėlio Plačiau
LTRF pl 519 2 O, kap aš buvau pas motinėlį Plačiau
LTRF pl 519 3 Jokim, broliai, brolaliai Plačiau
LTRF pl 519 4 Oi tu, kregždela, mėlynoj paukštela Plačiau
LTRF pl 519 5 Prašinėjo kanapėlė Plačiau
LTRF pl 519 6 Stokitės, ponai, po vienai porai Plačiau
LTRF pl 519 7 Parveža martelį, kur ji bus padėc Plačiau
LTRF pl 519 8 Siuntė mani motulė Plačiau
LTRF pl 520 1 Grajna volungėlė vyšnelių sodely Plačiau
LTRF pl 520 2 Oi aš gėriau, pasigėriau Plačiau
LTRF pl 520 3 Gerkim gerkim, sveteliai Plačiau
LTRF pl 520 4 Ajo merga vandenėlio Plačiau
LTRF pl 520 5 Gale tėvo lauko Plačiau
LTRF pl 520 6 Žalion girelėn, lygion lankelėn Plačiau
LTRF pl 520 7 O tai daina, tai daina Plačiau
LTRF pl 520 8 Ganė aveles pamarėm Plačiau
LTRF pl 520 9 Ir atlėkė sakalėlis Plačiau
LTRF pl 520 10 Per plačiusias ulyčėlas Plačiau
LTRF pl 520 11 Rūta žalioj, jau vakaras Plačiau
LTRF pl 521 1 Debesy, pro šalį Plačiau
LTRF pl 521 2 Ant tėvulio dvaro Plačiau
LTRF pl 521 3 Oi svotule, kad tu mani imtai Plačiau
LTRF pl 521 4 Gertau - nenoriu, šoktau - nemoku Plačiau
LTRF pl 521 5 Motulė mane barė Plačiau
LTRF pl 521 6 Vijosi apynėlis aplink tėvo sodą Plačiau
LTRF pl 521 7 Budavojau trobukį balandžių Plačiau
LTRF pl 521 8 Kalbino vėjelis liepelę Plačiau
LTRF pl 521 9 Oi tu, bitaite, leliumai Plačiau
LTRF pl 521 10 Oi, kas ty girioj pamigo Plačiau
LTRF pl 521 11 Ak, nuilsau čia bėgdams Plačiau
LTRF pl 521 12 Aš mažas vaikelis Plačiau
LTRF pl 524 1 Tingiu vingiu darbelio dirbti Plačiau
LTRF pl 524 2 Įšoko oželis į rūtų daržą Plačiau
LTRF pl 524 3 Jau saulelė leidžias Plačiau
LTRF pl 524 4 Trys broleliai keliu jojo Plačiau
LTRF pl 524 5 Už beržyno, už gojyno Plačiau
LTRF pl 524 6 Oi tu, Lietuva, tu šventa žeme Plačiau
LTRF pl 524 7 Stok ant akmenėlio Plačiau
LTRF pl 524 8 Oi, aš vienas žalnierėlis Plačiau
LTRF pl 524 9 Oi, mergele, jaunos dienos Plačiau
LTRF pl 524 10 Šeinis Plačiau
LTRF pl 524 11 Zėnai Dieva praša Plačiau
LTRF pl 525 1 Žėkeli žėkelaiti Plačiau
LTRF pl 525 2 Esu daili audėjėlė Plačiau
LTRF pl 525 3 Žėkeli žėkelaiti Plačiau
LTRF pl 525 4 Ragelio melodija Plačiau
LTRF pl 525 5 Ant kalno karklai Plačiau
LTRF pl 526 1a Snausk snausk, snaudiale Plačiau
LTRF pl 526 1 Snausk snausk, snaudiale Plačiau
LTRF pl 526 2 Oi tu, leliuše, ta ta ta to Plačiau
LTRF pl 526 3 Un sveklyčių veda Plačiau
LTRF pl 526 4 Kai Mikita rugius sėjo Plačiau
LTRF pl 526 5 Rititatatoji, kas kiškelį kėlė Plačiau
LTRF pl 526 6 Mūsų avytės, valio Plačiau
LTRF pl 526 7 Anyta verkė, mati šokinėjo Plačiau
LTRF pl 527 1 Šiaučius Plačiau
LTRF pl 527 2 Marcinkauskas Plačiau
LTRF pl 527 3 Daugel metų pragyvenau Plačiau
LTRF pl 527 4 Aš keleliu važiavau Plačiau
LTRF pl 527 5 Atvažiuoja žolynai Plačiau
LTRF pl 527 6 Ajo Dievas žebravocia Plačiau
LTRF pl 527 7 Sveika, kūma Plačiau
LTRF pl 527 8 Gėriau alulį, saldų midulį Plačiau
LTRF pl 527 8a Tai šavė, tai davė Plačiau
LTRF pl 528 1 Oi šavė, tai davė Plačiau
LTRF pl 528 2 Oi, atvažiuoja šventos Kalėdos Plačiau
LTRF pl 528 3 Lėkis lėkis sakalėlis Plačiau
LTRF pl 528 4 Lakiojo dagilėlis Plačiau
LTRF pl 528 5 Išjojo brolelis an vainelės Plačiau
LTRF pl 528 6 Turėjo bobutė žilą ožiuką Plačiau
LTRF pl 528 7 Svetimos šalelės neslauni broleliai Plačiau
LTRF pl 529 1 Kur tas šaltinėlis Plačiau
LTRF pl 529 2 Liuliuci, miegelio noriu Plačiau
LTRF pl 529 3 Aš pasėjau žalią pupą Plačiau
LTRF pl 529 4 Putinėli raudonasai Plačiau
LTRF pl 529 5 Mano duona gardzi buvo Plačiau
LTRF pl 529 6 Kai pas motulį buvau Plačiau
LTRF pl 529 7 Sodino brolis obelėlį Plačiau
LTRF pl 529 8 O kap aš buvau jauna mergelė Plačiau
LTRF pl 529 9 Utarnyko dienelį Plačiau
LTRF pl 530 1 Utarnyko dienelį Plačiau
LTRF pl 530 2 Sėdžiu po langeliu Plačiau
LTRF pl 530 3 Liuliai liūliai šitų Plačiau
LTRF pl 530 4 Pargena šargena Plačiau
LTRF pl 530 5 Kucu kucu bė bė Plačiau
LTRF pl 530 6 Kepa prūsas pečiun Plačiau
LTRF pl 530 7 Oi, ko sėdi, motula Plačiau
LTRF pl 530 8 Sėd brolukas an krėslalio Plačiau
LTRF pl 530 9 Ir atlėkė juodas varnas Plačiau
LTRF pl 531 1 Tirliavimas Plačiau
LTRF pl 531 2 Tirliavimas Plačiau
LTRF pl 531 3a Tirliavimas Plačiau
LTRF pl 531 3 Tirliavimas Plačiau
LTRF pl 531 4 Tadeušas Plačiau
LTRF pl 532 1 Retoj vietoj dobilas augo Plačiau
LTRF pl 532 2 Augo augo apynėlis Plačiau
LTRF pl 532 3 Dėkui tau, motute Plačiau
LTRF pl 532 4 Žib žiburėlis, lab vakarėlis Plačiau
LTRF pl 532 5 Tykus buvo vakarėlis Plačiau
LTRF pl 532 6 An pavasarėlio atskrenda paukšteliai Plačiau
LTRF pl 532 7 č–jau per girelį Plačiau
LTRF pl 532 8 Gieda gaideliai, ryliuoja Plačiau
LTRF pl 532 9 An ežerėlio rymojau Plačiau
LTRF pl 533 1 Ten po žaliu goju Plačiau
LTRF pl 533 2 Aš važiavau lauku Plačiau
LTRF pl 533 3 Oi, gėriau gėriau Plačiau
LTRF pl 533 4 Ganė mergelė Plačiau
LTRF pl 533 5 Jojau per girią, per pušinėlį Plačiau
LTRF pl 533 6 Oi, žirge žirgeli Plačiau
LTRF pl 533 7 Ko atjojai, bernužėli Plačiau
LTRF pl 534 1 Oi tu, motinyte, oi tu, sengalvyte Plačiau
LTRF pl 534 2 Šėmi jaučiai prie kiemo maurojo Plačiau
LTRF pl 534 3 Skyniau skyniau skynimėlį Plačiau
LTRF pl 534 4 Rūta žalia, jau raselė an baro Plačiau
LTRF pl 534 5 Gegutėlė sodely kukavo Plačiau
LTRF pl 534 6 Kai aš buvau mažutėlė Plačiau