LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 1178 2 Muzikantas pasikorusios sesers vestuvėse Plačiau
LTRF pl 1178 3 Muzikantas pasikorusios sesers vestuvėse (tęsinys) Plačiau
LTRF pl 1179 1 Gyvulys ratuose Plačiau
LTRF pl 1179 1a Gyvulys ratuose Plačiau
LTRF pl 1179 2a Velnais ir vagis Plačiau
LTRF pl 1179 2 Velnais ir vagis Plačiau
LTRF pl 1179 3 Polka Nr. 17 Plačiau
LTRF pl 1180 1 Mainai su velniu Plačiau
LTRF pl 1180 2 Mainai su velniu Plačiau
LTRF pl 1181 1 Mainai su velniu Plačiau
LTRF pl 1182 1 Dega eglalė, jos viršūnėlė Plačiau
LTRF pl 1182 2a Vaikščiojau pamaružėm Plačiau
LTRF pl 1182 2 Tai gražiai žydi šili pucinėlis Plačiau
LTRF pl 1182 3 Vaikščiojau pamaružėm Plačiau
LTRF pl 1182 4 Jojo, prijojo pilnas kiemas Plačiau
LTRF pl 1183 1 Aš turėjau senų dziedų Plačiau
LTRF pl 1183 2 Gaspadorius amžių savo Plačiau
LTRF pl 1183 3 Durelas vėriau, meiliai kalbėjau Plačiau
LTRF pl 1183 4 Atjoja bernelis, atsirepetuoja Plačiau
LTRF pl 1183 5 Nedėlios rytelį atnešė laiškelį Plačiau
LTRF pl 1183 6 Vai kaip surinko mus jaunus bernelius Plačiau
LTRF pl 1185 1 Vai kai aš buvau Plačiau
LTRF pl 1185 2 Vai aš gėriau pasigėriau Plačiau
LTRF pl 1185 3 Linelius roviau, rankas mazgojau Plačiau
LTRF pl 1185 4 Aš turėjau senų dziedų Plačiau
LTRF pl 1186 1 Vai kai aš buvau pas motinėlį Plačiau
LTRF pl 1186 2b Vargely gimiau, vargely augau Plačiau
LTRF pl 1186 2 Vai tu upe, upela Plačiau
LTRF pl 1186 2a Vargely gimiau, vargely augau Plačiau
LTRF pl 1186 3 Vargely gimiau, vargely augau Plačiau
LTRF pl 1186 4 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 1187 1 Rengės sūnelis ant didžios vainelės Plačiau
LTRF pl 1187 1a Rengės sūnelis ant didžios vainelės Plačiau
LTRF pl 1187 2 Ar nebuvai stoinelėj Plačiau
LTRF pl 1187 3 Vijo lizdą pelėda Plačiau
LTRF pl 1187 4 Aš turėjau gaidį Plačiau
LTRF pl 1187 5 Anoj pusėj kamanyko Plačiau
LTRF pl 1188 1 Susiskyniau rožių kvietkelį Plačiau
LTRF pl 1188 2 Per tėvulio dvarų Plačiau
LTRF pl 1188 3 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 1188 4 Vai maliau, maliau Plačiau
LTRF pl 1188 5 Tupi žvirblis kamini Plačiau
LTRF pl 1188 6 Saulala, motula, užtekėk Plačiau
LTRF pl 1188 7 Ajo bernas per beržynų Plačiau
LTRF pl 1188 8 Vai tu višta mano Plačiau
LTRF pl 1188 9 Pempė sakė kyvi kyvi Plačiau
LTRF pl 1188 10 Busil busil ga ga ga Plačiau
LTRF pl 1189 1 Vidury dvaro leliumoj Plačiau
LTRF pl 1189 2 Ir atjojo trys berneliai Plačiau
LTRF pl 1189 3 Per Linkavos miestužėlį Plačiau
LTRF pl 1189 4 (...) Plačiau
LTRF pl 1189 5 Tversim darželį ant dvaro Plačiau
LTRF pl 1189 6 Skrynelas veža, žemelė dreba Plačiau
LTRF pl 1189 7 Subatėlės vakarėlį Plačiau
LTRF pl 1189 8 Kai pas motulį buvau Plačiau
LTRF pl 1190 1 Po pucinėliu, po raudonuoju Plačiau
LTRF pl 1191 1 Išjojo bernelis girelėn paliavot Plačiau
LTRF pl 1191 2 Gertau, gertau, negaliu gerti Plačiau
LTRF pl 1191 3 Ant tėvulio didžio dvaro Plačiau
LTRF pl 1191 4 Vai tu kregždela Plačiau
LTRF pl 1191 5 Prašinėjo kanapėlė pas sėjėjėlį Plačiau
LTRF pl 1191 6 Linko jievaras vartuose Plačiau
LTRF pl 1191 7 Bėkit, bareliai Plačiau
LTRF pl 1191 8 Vaikštinėjo tėvulis pabarėmis Plačiau
LTRF pl 1192 1 Eisim, seselės, ant aukšto kalno Plačiau
LTRF pl 1192 2 Berneli mūsų, raiteli mūsų Plačiau
LTRF pl 1192 3 Pūtė vėjelis iš visų šalių Plačiau
LTRF pl 1192 4 Juodas debesėlis už kalno Plačiau
LTRF pl 1192 6 Mūs sesulė apsigau Plačiau
LTRF pl 1192 7 Pašilyje, pagiryje Plačiau
LTRF pl 1192 8 Ajau per kiemų, klausiau per sienų Plačiau
LTRF pl 1193 1 Ganiau palšus jautelius Plačiau
LTRF pl 1193 2 Ant tėvulio dvaro Plačiau
LTRF pl 1193 3 Mikita Plačiau
LTRF pl 1193 4 Vai ganiau, ganiau Plačiau
LTRF pl 1193 5a Gardus alus avižų Plačiau
LTRF pl 1193 5 Gardus alus avižų Plačiau
LTRF pl 1193 6 Ateina naktelė aplinkui Plačiau
LTRF pl 1193 7 Kol man negerti, linksmai nebūti Plačiau
LTRF pl 1194 1 Pažiūrėkie, seserėla, ko nėra Plačiau
LTRF pl 1194 2 Išdyga žilvitis tėvelio sodely Plačiau
LTRF pl 1194 3 Bėkit, bareliai Plačiau
LTRF pl 1195 1 Kas tau, motula Plačiau
LTRF pl 1195 1a Kas tau, motula Plačiau
LTRF pl 1195 2 Parveža martelį Plačiau
LTRF pl 1195 3 Vai maliau maliau Plačiau
LTRF pl 1195 4 Vilniaus mieste žali bromai Plačiau
LTRF pl 1195 5 Laukely buvau, laukelį ariau Plačiau
LTRF pl 1195 6 Augo kieme dagilėlis Plačiau
LTRF pl 1196 1 Augino tėvelis tą vieną sūnelį Plačiau
LTRF pl 1196 2 Augin tėvas du sūneliu Plačiau
LTRF pl 1196 3 Per šilelį jojau Plačiau
LTRF pl 1196 4 Mes dvi sėjelės, mes dvi lelijėlės Plačiau
LTRF pl 1196 5 Suklika gulbelės ant marių Plačiau
LTRF pl 1196 6 Siuntė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 1197 1 Gerk gėręs broleli Plačiau
LTRF pl 1197 2 Užaugino mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 1197 3 Aukšti kalnai, lygūs laukai Plačiau
LTRF pl 1197 5 Mes penki broliukai Plačiau
LTRF pl 1198 3 Oi ūžkit, gauskit, girios medeliai Plačiau
LTRF pl 1198 6 Kregždutė lakūnėlė Plačiau
LTRF pl 1199 4 Sušvilpino kazokėlis Plačiau
LTRF pl 1199 5 Visi bajorai į Rygą jojo Plačiau
LTRF pl 1199 6 Oi jojau, jojau šią tamsią naktelę Plačiau
LTRF pl 1200 1 Vieversėli, maž paukšteli Plačiau
LTRF pl 1200 2 Anoj pusėj ežerėlio Plačiau
LTRF pl 1200 3 Oi augin, augin mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 1200 4 Tupi žvirblis ant bažnyčios Plačiau
LTRF pl 1200 5 Liūdna dūšia ties kūnu Plačiau
LTRF pl 1205 1 Oi dainos dainelės Plačiau
LTRF pl 1205 2 Einu, einu per girelę Plačiau
LTRF pl 1205 3 Panyte jaunoji Plačiau
LTRF pl 1205 4 Kieno tį margi dvarai Plačiau
LTRF pl 1205 5 Kad aš noriu verkiu Plačiau
LTRF pl 1205 6 Marija, gražiausia panele Plačiau
LTRF pl 1207 1 Tėvulio dvare jovaras augo Plačiau
LTRF pl 1207 4 Šaunus vadas Gelgods buva Plačiau
LTRF pl 1208 1 Sėdžiu, sėdžiu už stalo Plačiau
LTRF pl 1208 2 Ateis šaltas rudenėlis Plačiau
LTRF pl 1208 3 Oi šėriau, šėriau žirgelį Plačiau
LTRF pl 1208 4 Šali kelio, ant krantelio Plačiau
LTRF pl 1208 5 Iš trijų kampų vėjelis pūtė Plačiau
LTRF pl 1209 1 Tu ųžuole, tu žaliasai Plačiau
LTRF pl 1209 2 Šių nedėllėlį, per nedėlėlį Plačiau
LTRF pl 1209 3 Oi gėriau, gėriau Plačiau
LTRF pl 1209 7 O jo jo joj, Dzievulėliau mano Plačiau
LTRF pl 1210 1 Čilba, ulba karvelėlis Plačiau
LTRF pl 1210 2 Užkukau gegutė vyšnių sodelin Plačiau
LTRF pl 1210 3 Varnakų kaimely, ten augo mergelė Plačiau
LTRF pl 1210 4 Tėvelis senas raštelį rašė Plačiau
LTRF pl 1210 8 Oi gana gertie, gana uliavotie Plačiau
LTRF pl 1211 1 Žalioj girioj paukščiai čiulba Plačiau
LTRF pl 1211 2 Augin motka tris dukrelas Plačiau
LTRF pl 1211 3 Kad Dzievulis duotų rudenėlio sulaukti Plačiau
LTRF pl 1211 4 Atlyja lietus per pačius pietus Plačiau
LTRF pl 1211 6 Oi augom, augom mes trys brolaliai Plačiau
LTRF pl 1211 7 Ar žiba žiburėliai Plačiau
LTRF pl 1212 1 Nedaug išgėriau, tik pusgorkėlį Plačiau
LTRF pl 1212 2 Užtekieki, saulala, šviesk į mano langą Plačiau
LTRF pl 1212 3 Pilkasai karvelėli, gerk čystų vandenį Plačiau
LTRF pl 1212 4 Subatėlės vakarėlį sapnavau Plačiau
LTRF pl 1212 5 Saulutė tekėjo, berželis mirgėjo Plačiau
LTRF pl 1212 6 Vaikštinėjo tėvulis pabarėmis Plačiau
LTRF pl 1213 1 Vai tu kregždela Plačiau
LTRF pl 1213 2 Tai pilni suolaliai Plačiau
LTRF pl 1213 3 Oi tu lapela, kytra paukštela Plačiau
LTRF pl 1213 4 Vidury laukų grūšelė stovėj Plačiau
LTRF pl 1213 5 Oi gili, gili upelė Plačiau
LTRF pl 1213 6 Oi kai mes augom Plačiau
LTRF pl 1213 7 Išjojo karaliūnas Plačiau
LTRF pl 1216 1 Aš paėmiau mergužėlį Plačiau
LTRF pl 1216 3 Palydėk, sesula, in žalių girelį Plačiau
LTRF pl 1216 7 Oi broliai, brolaliai Plačiau
LTRF pl 1217 2 Lygioj lankoj žirgelį balnojau Plačiau
LTRF pl 1217 3 Oi siuntė, siuntė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 1217 4a Nebile lankoj dobilas augo Plačiau
LTRF pl 1217 4 Nebile lankoj dobilas augo Plačiau
LTRF pl 1217 5 Oi kai aš buvau pas motinėlę Plačiau
LTRF pl 1217 6 Po kalnelį, po aukštųjį Plačiau
LTRF pl 1217 7a Aš avelas nuvariau Plačiau
LTRF pl 1217 7 Išjoj broliai vandravot Plačiau
LTRF pl 1217 8 Žyčiok, mergela, pora šimtužių Plačiau
LTRF pl 1218 1 Oi ko siūbavo šile eglelė Plačiau
LTRF pl 1218 2 Pas rūtelių pas darželį Plačiau
LTRF pl 1218 3 Ulba sakalas, ulba Plačiau
LTRF pl 1218 4 Šėriau žirgelį, juodą bėrelį Plačiau
LTRF pl 1218 8 Tylėk, neverkie, mergela mano Plačiau
LTRF pl 1219 1 Augo sode serbenta Plačiau
LTRF pl 1219 2 Gieda gaideliai anksti rytelį Plačiau
LTRF pl 1219 3 Jojo, prijojo pilnas dvaras Plačiau
LTRF pl 1219 4 Gegužių giraitė, tamsioji naktaitė Plačiau
LTRF pl 1219 5 Aš pamatiau per langelį Plačiau
LTRF pl 1219 6 Balnokit žirgelį, paduokit kardelį Plačiau
LTRF pl 1220 1 Oi tu aglala Plačiau
LTRF pl 1220 2 Oi aš pjaunu pjovėjėlė Plačiau
LTRF pl 1220 3 Bėkit, bareliai Plačiau
LTRF pl 1220 4 Aukštami kalni radastų krūmas Plačiau
LTRF pl 1220 5 Stokite, ponai, po vienai porai Plačiau
LTRF pl 1220 6 Laidos saulalė Plačiau
LTRF pl 1220 7 Ko negiedat, gaideliai, leliumoj Plačiau
LTRF pl 1221 1 Oi atvažiuoja šventos Kalėdos Plačiau
LTRF pl 1221 2 Atlėkia elnias devyniaragis Plačiau
LTRF pl 1221 3 Tamsi naktelė temo Plačiau
LTRF pl 1221 5 Išjoj brolis ant vainos Plačiau
LTRF pl 1221 6 Oi leliumoj, tu zuikeli Plačiau
LTRF pl 1222 1 Verkė vaikelis, verkė Plačiau
LTRF pl 1222 2 Mažas piemenėlis Plačiau
LTRF pl 1222 3 Tenai prie girios piemenėliai gano Plačiau
LTRF pl 1222 4 Baronėlis baltas, jis niekam nekaltas Plačiau
LTRF pl 1222 5 Katros slaunos motinėlės Plačiau
LTRF pl 1222 6 Aš esmu siratėlė Plačiau
LTRF pl 1222 7 Pakelėje, paviešėje lineliai augo Plačiau
LTRF pl 1222 8 Oi motula, kas linelius išravės Plačiau
LTRF pl 1223 1 Ar sėt, ar nesėt kalni avižėlės Plačiau
LTRF pl 1223 2 Išgerk, išgerk, sesula Plačiau
LTRF pl 1223 3 Po stiklo langeliu Plačiau
LTRF pl 1223 4 Lėk, sakalėli, lėk Plačiau
LTRF pl 1223 5 Šventas Antanai Plačiau
LTRF pl 1223 6 Dieve Tėve galingas Plačiau
LTRF pl 1223 7 Ašaros akių ir širdies Plačiau