LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 848 1 Oi augo augo balta liepelė Plačiau
LTRF pl 848 2 Susvarcyk, antela, tykiai plūkuodama Plačiau
LTRF pl 848 3 Badz badz baronukas Plačiau
LTRF pl 848 4 Oi tu bitela, leliumoj Plačiau
LTRF pl 848 5 Varnelė šoka, titilvikas nemoka Plačiau
LTRF pl 848 6 Aš regėjau dudutį Plačiau
LTRF pl 848 7 Pjovė mergos rugelius Plačiau
LTRF pl 848 8 Žaidimas „Kololasu“ Plačiau
LTRF pl 849 1 Griežlys (dzerkočius) Plačiau
LTRF pl 849 2 Baublys (būkas) Plačiau
LTRF pl 849 3 Pėlėda Plačiau
LTRF pl 849 4 Čiurlys (sturukas) Plačiau
LTRF pl 849 5 Čiurlys (sturukas) Plačiau
LTRF pl 849 8 Kregždė Plačiau
LTRF pl 849 11 Vieversys Plačiau
LTRF pl 849 12 Žvirblis Plačiau
LTRF pl 851 1 Kalėdų rytų rožė pražydo Plačiau
LTRF pl 851 2 Putinėli raudonasai Plačiau
LTRF pl 851 3 Kodėl man negert Plačiau
LTRF pl 851 4 Kas norit valioj būti Plačiau
LTRF pl 851 5 Už girios, už šilo Plačiau
LTRF pl 851 6 Šelmis bernelis Plačiau
LTRF pl 852 1 Augo sodely žalia žolelė Plačiau
LTRF pl 852 2 Siuntė anyta jauną martelą Plačiau
LTRF pl 852 3 Oi an vartelių, an rymuonėlių Plačiau
LTRF pl 852 4 Pridarė bobutė saldaus alulio Plačiau
LTRF pl 852 5 Tamsioj girioj prie klonelėj Plačiau
LTRF pl 852 6 Aš šių naktį, per naktelį Plačiau
LTRF pl 852 7 Kaip aš buvau pas tėvulį Plačiau
LTRF pl 852 8 Oi kas klėty pamigo Plačiau
LTRF pl 852 9 Sveika, kūma, sveika Plačiau
LTRF pl 853 1 Tu rūtela, tu žalioji Plačiau
LTRF pl 853 2 Dvi upelės sutekėjo Plačiau
LTRF pl 853 3 Berneli ultojėli, kur man tavi dėti Plačiau
LTRF pl 853 4 Berneli ultojėli, kur man tavi dėti Plačiau
LTRF pl 853 5 Aš in savo tėvelį da ne gert važiavau Plačiau
LTRF pl 853 6 Padelnyko dienų pjovė Dūda šienų Plačiau
LTRF pl 853 7 Aš užsikėliau, pasižaksėjau Plačiau
LTRF pl 853 8 An mano linų rasa puolė Plačiau
LTRF pl 854 1 Slūžino Kazė Albavi Plačiau
LTRF pl 854 2 Išlėk, sakale, išlėk, pilkasai Plačiau
LTRF pl 854 3 Linko ievaras vartuosna Plačiau
LTRF pl 854 4 Oi ten girioj kuznia stovi Plačiau
LTRF pl 854 5 Žalia rūtelė ieglalis Plačiau
LTRF pl 854 6 Ponia poną nutaikojo Plačiau
LTRF pl 854 7 Siuntė mani, siuntė mani motinėla Plačiau
LTRF pl 854 8 Lėk, sakale, ant marių Plačiau
LTRF pl 855 1 Kad tu būtai, berneli Plačiau
LTRF pl 855 2 Už jūrių marelių, už vandenėlių Plačiau
LTRF pl 855 3 Pasipluko antelė an marių Plačiau
LTRF pl 855 4 Oi kaip aš ėjau keliu vieškelėliu Plačiau
LTRF pl 855 5 Eik, sesele, darželin Plačiau
LTRF pl 855 6 Ar šėrei žirgelį, ar josi Plačiau
LTRF pl 855 7 Šėriau žirgelį per du metelius Plačiau
LTRF pl 855 8 Augo sodely žalia žolalė Plačiau
LTRF pl 855 9 Oi martela, oi uogela mūsų Plačiau
LTRF pl 856 1b Nu dabar čėsai tokie Plačiau
LTRF pl 856 1 Oi varge varge, vargeli mano Plačiau
LTRF pl 856 1a Nu dabar čėsai tokie Plačiau
LTRF pl 856 2 Du karveliai klony gėrė Plačiau
LTRF pl 856 3 Turėjo bobutė baltų oželį Plačiau
LTRF pl 856 4 Skamba tarška žiedeliai Plačiau
LTRF pl 856 5 Oi gėriau gėriau, gerdamas dūmojau Plačiau
LTRF pl 856 6 Daugel buva ant to balio Plačiau
LTRF pl 856 7 Kas ti grūda, kas ti mala Plačiau
LTRF pl 856 8 Žydž mergelė kai roželė Plačiau
LTRF pl 856 9 Naujas ratelis, švelnus kuodelis Plačiau
LTRF pl 856 10 Išvedžiau ožį, ožį an ulyčios Plačiau
LTRF pl 857 1 Oi putine putinėli Plačiau
LTRF pl 857 2 Sėdi snaudala, kuodelį verpia Plačiau
LTRF pl 857 3 Aš šienelį grėbdama Plačiau
LTRF pl 857 4 Kai pabaigsim šienapjūtį Plačiau
LTRF pl 857 5 Pirmas mėnesėlis, pradži pavasaria Plačiau
LTRF pl 857 6 Pasakyk gi, lelijėla Plačiau
LTRF pl 857 7 Stirna Marytė, lapė Agotytė Plačiau
LTRF pl 857 8 Anoj pusėj vieškelėlio Plačiau
LTRF pl 857 8a Aš rugelius pjaudama Plačiau
LTRF pl 857 8b Aš rugelius pjaudama Plačiau
LTRF pl 857 9 Aš rugelius pjaudama Plačiau
LTRF pl 857 10 Linelius roviau, rankas mazgojau Plačiau
LTRF pl 857 11 Tpruk, karvyte, tpruk, žaloji Plačiau
LTRF pl 857 12 Ralio, karvytės mano Plačiau
LTRF pl 857 13 Galvinykai tutoriai, tutoriai Plačiau
LTRF pl 857 14 Valys valiavo, pačios negavo Plačiau
LTRF pl 857 15 Valys valiavo, pačios negavo Plačiau
LTRF pl 858 1 Ko palinka suolalis Plačiau
LTRF pl 858 2 Ans senas bernelis mergelas lanko Plačiau
LTRF pl 858 3 Tėve mūsų, aš ne jūsų Plačiau
LTRF pl 858 4 Čiūčia liūlia mano sūnelį Plačiau
LTRF pl 858 5 Neduok duonos, ištrupinsiu Plačiau
LTRF pl 858 8 Bū bū aš jautukas Plačiau
LTRF pl 858 9 Kokie ti svotai, kokie ti svotai Plačiau
LTRF pl 858 10 Či važiuoja svočiutė Plačiau
LTRF pl 858 11 Kepė boba bundelas Plačiau
LTRF pl 858 12 Šoka boba neginėta Plačiau
LTRF pl 858 13 Kai mes buvom du broliukai Plačiau
LTRF pl 858 14 Tėveli mano, senulėli mano Plačiau
LTRF pl 859 1 Polka Plačiau
LTRF pl 859 2 Pleškutė Plačiau
LTRF pl 859 3 Polka Plačiau
LTRF pl 859 4 Velnio polka Plačiau
LTRF pl 859 5 Polka Plačiau
LTRF pl 859 6 Varšavska polka Plačiau
LTRF pl 860 1 Dėduška polka Plačiau
LTRF pl 860 2 Polka Plačiau
LTRF pl 860 3 Polka Plačiau
LTRF pl 860 5 Valsas Plačiau
LTRF pl 860 6 Maršas Plačiau
LTRF pl 860 7 Maršas Plačiau
LTRF pl 860 8 Polka Plačiau
LTRF pl 861 1 Ūžė girelė, ūžė Plačiau
LTRF pl 861 2 Plaukė debesėliai Plačiau
LTRF pl 861 3 Cylėk, neverk, jauna mergela Plačiau
LTRF pl 861 4 Aisiu pas ponulį Plačiau
LTRF pl 861 5 Aš suskyniau rožių kvietkelį Plačiau
LTRF pl 861 6 Sesula mūsų, lelijėla mūsų Plačiau
LTRF pl 861 7 Arė bernužėlis pūdimėlį Plačiau
LTRF pl 862 1 Mūs brolalis vyriausias Plačiau
LTRF pl 862 1a Kur bulbiena, kanapiena Plačiau
LTRF pl 862 2 Kur bulbiena, kanapiena Plačiau
LTRF pl 862 3 Aš suskyniau rožių kvietkelį Plačiau
LTRF pl 862 4 Sesula mūsų, lelijėla mūsų Plačiau
LTRF pl 862 5 Mandravojo brolalis Plačiau
LTRF pl 862 6 Oi ko verki, mergela Plačiau
LTRF pl 862 7 Nei ugnė dega, nei vanduo verda Plačiau
LTRF pl 862 8 Sėdėjau, žiūrėjau po stikla langeliu Plačiau
LTRF pl 863 1 Dar aš neketinau in mergelę jocie Plačiau
LTRF pl 863 2 Šoko Jonas ir Zosia Plačiau
LTRF pl 863 3 Nekalbėk, tėvuli, su našliu žodelio Plačiau
LTRF pl 863 4 Tolimas kelalis, toli man važiuocia Plačiau
LTRF pl 863 5 Oi vyšnia vyšnia, vyšnelių sodelis Plačiau
LTRF pl 863 6 Ir atjojo totoraitis Plačiau
LTRF pl 863 7 Oi ką kalba apynėlis sodely augdamas Plačiau
LTRF pl 863 8 Vaikščioj pora vidurin Plačiau
LTRF pl 863 9 Tu tėvulia melnykas Plačiau
LTRF pl 864 1 Žalia pievelė baravykuota Plačiau
LTRF pl 864 2 Kas už kaimo ty ulios Plačiau
LTRF pl 864 3 Mūsų Leibukas šiaučius buvo Plačiau
LTRF pl 864 4 Buvo kurpius mažiučiukas Plačiau
LTRF pl 864 5 Oi tu geny, tu begėdi Plačiau
LTRF pl 864 6 Mes abu gyvenom kaip karvelių pora Plačiau
LTRF pl 864 7 Priegalvelis, priegalvelis Plačiau
LTRF pl 864 8 Ir atvažiuoja šventas Kalėda Plačiau
LTRF pl 864 9 Mano motulė sena būdama Plačiau
LTRF pl 864 10 Utarnyko dienelį pins mergelai vainikėlį Plačiau
LTRF pl 864 11 Oi aš esmiu ne maža Plačiau
LTRF pl 865 1 Bėkit, bareliai, in pono dvarelį Plačiau
LTRF pl 865 2 Rišu, rišu paskutinį pėdelį Plačiau
LTRF pl 865 3 Stokite, ponai, po vienai porai Plačiau
LTRF pl 865 4 Stokite, ponai, po vienai porai Plačiau
LTRF pl 865 5 Augo ievaras laukuose Plačiau
LTRF pl 865 6 Pabaigėm rugius mes pas gronyčių Plačiau
LTRF pl 865 7 In kluoną šimtakapį Plačiau
LTRF pl 865 8 Oi aš esmiu ne maža Plačiau
LTRF pl 865 9 Budavojau trobukį balandzių Plačiau
LTRF pl 865 10 Oi svotule, kad tu mani imtai Plačiau
LTRF pl 865 11 Juodas svotas kai čigonas Plačiau
LTRF pl 866 1 Oi tu vievers veiversy Plačiau
LTRF pl 866 2 Ajo Dievas žebravote Plačiau
LTRF pl 866 3 Išjoj brolalis ant vainos Plačiau
LTRF pl 866 4 Ir išpuolė uodelis Plačiau
LTRF pl 866 5 Ir atlėkė juodas varnas Plačiau
LTRF pl 866 6 Ųžuolas su liepeli Plačiau
LTRF pl 867 1 Kirvelis, kirvelis ant suolo gulėjo Plačiau
LTRF pl 867 2 Nykštukas, nykštukas po suolu tupėjo Plačiau
LTRF pl 867 3 Oi kap aš buvau pas kūmutėlį Plačiau
LTRF pl 867 4 Gertau - nenoriu, šoktau - nemoku Plačiau
LTRF pl 867 5 Jau aušrinė žvaigždelė patekėjo Plačiau
LTRF pl 867 6 Aš turėjau žilų ožį Plačiau
LTRF pl 867 7 Parvažiuoju jauna Plačiau
LTRF pl 868 1 Apynėli žaliasis, puruneli gražiasis Plačiau
LTRF pl 868 2 Aug šermukšnis tarp balų Plačiau
LTRF pl 868 3 Augin mani mažą, augin mani gražų Plačiau
LTRF pl 868 4 Prašvita prašvita, aušros žvaigždė prašvita Plačiau
LTRF pl 868 5 Ar sakyti tai teisybį Plačiau
LTRF pl 868 6 Praded gaideliai giedoti Plačiau
LTRF pl 868 7 Sėdi pilkas kiškis Plačiau
LTRF pl 868 8 Dar gaideliai negeiduoja Plačiau
LTRF pl 868 9 Linka žalus pušynielis Plačiau
LTRF pl 869 1 Oi tu tu tu strazdeli Plačiau
LTRF pl 869 2 Per aukštus kalnelius saulė tekėjo Plačiau
LTRF pl 869 3 Saulelė rauduona, vakaras netuoli Plačiau
LTRF pl 869 4 Saulelė leidos, vakars netuoli Plačiau
LTRF pl 869 5a Linksmus pavasaris, išaušo diena Plačiau
LTRF pl 869 5 Linksmus pavasaris, išaušo diena Plačiau
LTRF pl 869 6 Išauš rytas pavasaria Plačiau
LTRF pl 869 7 Par šėlą juojau Plačiau
LTRF pl 869 8 Devynias suodas išjuodiau Plačiau
LTRF pl 870 1 Augin tėvas du sūneliu Plačiau
LTRF pl 870 2 Mes trys broliuka Plačiau
LTRF pl 870 3 Bova Blinda razbaininkas Plačiau
LTRF pl 870 4 Unt aukšta kalna beržielis Plačiau
LTRF pl 870 5 Nieka būtų vedleliai, kad nebūtų durniai Plačiau
LTRF pl 870 6 Svetelia, vedlelia Plačiau
LTRF pl 870 7 Oi, oi, oi išeidama Plačiau
LTRF pl 870 8 Užaugau kiemeliej, pri sava tievelių Plačiau
LTRF pl 870 9 Veiną subatuos vakarą Plačiau
LTRF pl 871 1 Siuntė moni matuši Plačiau
LTRF pl 871 2 Siuntė moni muotineli Plačiau
LTRF pl 871 3 Kad aš ajau par gireli Plačiau