LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 568 2 Dievulėliau mano Plačiau
LTRF pl 568 3 Tėve vargdienių Plačiau
LTRF pl 568 4 Šitam šaltam rudenėly Plačiau
LTRF pl 569 1 Vilk par upį Plačiau
LTRF pl 569 2 Pablogo metas Plačiau
LTRF pl 569 3 Griežtis saldžiausias, morka dar saldesnė Plačiau
LTRF pl 569 4 Šventas Jackau Plačiau
LTRF pl 569 5 Apie bambizų bažnyčią Plačiau
LTRF pl 569 6 Užauga auga sodi vyšnela Plačiau
LTRF pl 569 7 Lygūs laukeliai be takelių Plačiau
LTRF pl 570 1 Čiulba ulba sakalas Plačiau
LTRF pl 570 2 Aš pasėjau žalių rūtų Plačiau
LTRF pl 570 3 Tai aš pažįstu Plačiau
LTRF pl 570 4 Sėmė merga vandenį Plačiau
LTRF pl 570 5 Anksti rytelį kėliau Plačiau
LTRF pl 570 6 Ąžuolėlio šakos linko Plačiau
LTRF pl 570 7 O aš viena našlalė Plačiau
LTRF pl 570 8 Saulutė tekėjo palangėj Plačiau
LTRF pl 571 1 Nuog alaus galvų skaus Plačiau
LTRF pl 571 2 Nuvažavom į Krokuvą Plačiau
LTRF pl 571 3 Ganiau palšus jautelius Plačiau
LTRF pl 571 4 Šaukė bernelis in savi Plačiau
LTRF pl 571 5 Aš užsikėliau ankstų rytelį Plačiau
LTRF pl 571 6 Varė Šimas degutą Plačiau
LTRF pl 571 7 Aisim į darželį, rūtela Plačiau
LTRF pl 572 1 Ataina naktelė poilsį nešdama Plačiau
LTRF pl 572 2 Vai ko liūdi, martela rūta Plačiau
LTRF pl 572 3 Atvažiuoja Kalėdos Plačiau
LTRF pl 572 4 Vai atvažiavo jauni sveteliai Plačiau
LTRF pl 572 5 Vai mergela mano Plačiau
LTRF pl 572 6 Vai kas mūsų daržely injunko Plačiau
LTRF pl 572 6a Jaunas mėnulaitis Plačiau
LTRF pl 572 7 Tekėjau tekėjau Plačiau
LTRF pl 573 1 Tekėjau tekėjau Plačiau
LTRF pl 573 2 Saulutė laidžias Plačiau
LTRF pl 573 3 Vai kas tai do žolynas Plačiau
LTRF pl 573 4 Ko verki, mergela Plačiau
LTRF pl 573 5 Aš nueisiu į sodelį Plačiau
LTRF pl 573 6 Vai kano dvaras Plačiau
LTRF pl 573 7 Kirto genys malkų sausų Plačiau
LTRF pl 574 1 Motula mano miela Plačiau
LTRF pl 574 2 Oi linko linko žalia vyšnelė Plačiau
LTRF pl 574 3 Gerkite broliukai Plačiau
LTRF pl 574 4 Susvarcyk antela Plačiau
LTRF pl 574 5 Pavasario dienelį Plačiau
LTRF pl 574 6 Agrasta serbenta Plačiau
LTRF pl 574 7 Augino motulė mus tris Plačiau
LTRF pl 575 1 Ne bet kokia aš mergelė buvau Plačiau
LTRF pl 575 2 Teka mėnuo ir pažaras Plačiau
LTRF pl 575 3 Oi aukšti aukšti girios medeliai Plačiau
LTRF pl 575 4 Lygioj lankoj Plačiau
LTRF pl 575 5 Pašilėje pagirėje žolynėliai žydėjo Plačiau
LTRF pl 575 6 Liūdnas man rytelis Plačiau
LTRF pl 575 7 Oi sakyk, grožybe mano Plačiau
LTRF pl 575 8 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 575 9 Ganiau avelas pagiriais Plačiau
LTRF pl 576 1 Siuntė mani motulė Plačiau
LTRF pl 576 2 Oi an kalno an aukštojo Plačiau
LTRF pl 576 3 Vaikščiojo tėvulis Plačiau
LTRF pl 576 4 Oi aš pjaunu Plačiau
LTRF pl 576 5 Pjaukite mergos Plačiau
LTRF pl 576 6 Tu svočiute čiudna Plačiau
LTRF pl 577 1 Nesglausk, svočia in sienų Plačiau
LTRF pl 577 2 Oi ko oželis bliauna Plačiau
LTRF pl 577 3 Prašės brolis brolyston Plačiau
LTRF pl 577 4 Gražūs brolaliai apsikabinį Plačiau
LTRF pl 577 5 Mes turim brolaliam Plačiau
LTRF pl 577 6 Nekukuokie gegužėla Plačiau
LTRF pl 577 7 Oi dariau dariau eželas Plačiau
LTRF pl 578 1 Ganiau ganiau jautelius Plačiau
LTRF pl 578 2 Kas norit valioj būti Plačiau
LTRF pl 578 3 Oi, tėvuli, širdela Plačiau
LTRF pl 578 4 Pasgėrė voras, bus gražus oras Plačiau
LTRF pl 578 5 Šių tamsių naktelį Plačiau
LTRF pl 578 6 Oi seniai seniai pas motuli buvau Plačiau
LTRF pl 579 1 Šviesi saule nusileido Plačiau
LTRF pl 579 2 Augino motulė sau vieną dukrelę Plačiau
LTRF pl 579 3 Aš pažįstu gaspadorių Plačiau
LTRF pl 579 4 Lėkįs lėkįs sakalėlis Plačiau
LTRF pl 579 5 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 579 6 Aš parduosiu baltų vištų Plačiau
LTRF pl 580 1 Vai kaip aš buvau pas savo motulę Plačiau
LTRF pl 580 2 Gerkit, mano sveteliai Plačiau
LTRF pl 580 3 Neščėslyvas tas kermošius Plačiau
LTRF pl 580 4 Oi, sėdžiu, snaudžiu Plačiau
LTRF pl 580 5 Mergela lelijėla, šėnavok vainikėlį Plačiau
LTRF pl 580 6 Saulutė raudona Plačiau
LTRF pl 581 1 Aušrelė, aušrelė Plačiau
LTRF pl 581 2 Ralio ralio, karvute mano Plačiau
LTRF pl 581 3 Ai tu, žvirbli, tu tu tu Plačiau
LTRF pl 581 4 Aš ožiukas Plačiau
LTRF pl 581 5 Atplauks atplauks lydys per upę Plačiau
LTRF pl 581 6 Ratasai Plačiau
LTRF pl 581 7 Tiltas šitas Plačiau
LTRF pl 582 1 Polka Plačiau
LTRF pl 582 2 Polka Plačiau
LTRF pl 582 3 Polka Plačiau
LTRF pl 582 4 Polka Plačiau
LTRF pl 582 5 Mikita Plačiau
LTRF pl 582 6 Maršas pakelingas Plačiau
LTRF pl 582 7 Maršas pamergėms Plačiau
LTRF pl 582 8 Polka stop! Plačiau
LTRF pl 582 9 Ir mes žinom, ką tas gudas daro Plačiau
LTRF pl 583 1 Šarvelį veža, pasogų veda Plačiau
LTRF pl 583 2 Mergelės bajorkos Plačiau
LTRF pl 583 3 O jo jo joj dievuliau, kas gi tai yra Plačiau
LTRF pl 583 4 Ko žvengia žirgelis Plačiau
LTRF pl 583 5 Aš nusėdau nuo žirgelio Plačiau
LTRF pl 583 6 Pirma buvo Marusia Plačiau
LTRF pl 584 1 Parjodiau žirgelį, parjodiau ir kitų Plačiau
LTRF pl 584 2 Vai bėda bėda Plačiau
LTRF pl 584 3 Užgiedojo kazokėlis Plačiau
LTRF pl 584 4 Ant tėvulio dvaro Plačiau
LTRF pl 584 5 Klausykim, sesula, iš kur vėjas pučia Plačiau
LTRF pl 584 6 Subatos rytelį Plačiau
LTRF pl 584 7 Oi leidžia duoda Plačiau
LTRF pl 584 8 Kad gėriau, tai gėriau Plačiau
LTRF pl 584 9 Mergelės, ką jūs čion veikiat? Plačiau
LTRF pl 584 10 Oi kieno šoblalės, oi rylium rylium Plačiau
LTRF pl 584 11 Tu, šermuonėli, trumpakojėli, tatato tanarilio Plačiau
LTRF pl 584 12 Aš turiu daržely pinavijų Plačiau
LTRF pl 584 13 Kotūris kalnais jojo Plačiau
LTRF pl 585 1 O jau manas mielas Plačiau
LTRF pl 585 2 Ant marių mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 585 3 Ne dėl obuolių aš kelalį keliavau Plačiau
LTRF pl 585 4 Gėriau dienelę, tamsią naktelę Plačiau
LTRF pl 585 5 Kalnai kalneliai Plačiau
LTRF pl 585 6 Saulalė motulė, užkaisk užkaisk Plačiau
LTRF pl 585 7 Baronėlis baltas Plačiau
LTRF pl 585 8 Gaspadoriau, nu kū čia Plačiau
LTRF pl 585 9 Anoj pusėj dunojėlio Plačiau
LTRF pl 585 10 Vakar iš vakaro Plačiau
LTRF pl 585 11 Ko liūdi, susiedėli, Plačiau
LTRF pl 585 12 Neduok duonos Plačiau
LTRF pl 585 13 Pargena skerdžius Plačiau
LTRF pl 585 14 Tai dar gersiu uliosiu Plačiau
LTRF pl 585 15 Oi du du du du Plačiau
LTRF pl 586 1 Ok, upela, upela Plačiau
LTRF pl 586 2 Aš turėjau dryžą kumelaitę Plačiau
LTRF pl 586 3 Tu nedziauki, sesule Plačiau
LTRF pl 586 4 Oi, sūneli, oi, raiteli Plačiau
LTRF pl 586 5 Oi aš užsikėliau Plačiau
LTRF pl 586 6 Už jūrių marių, už mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 586 7 O jau mergelei galvelę sopa Plačiau
LTRF pl 586 8 Aaaa mažų Plačiau
LTRF pl 586 9 Aš ajau per girią Plačiau
LTRF pl 586 10 Oi mano širdela Plačiau
LTRF pl 586 11 Pasilik sveikas, tėvuli seniausias Plačiau
LTRF pl 586 12 Suvartukas Plačiau
LTRF pl 587 1 Vai, kas vaikščiojo Plačiau
LTRF pl 587 2 č–jau per kiemelį Plačiau
LTRF pl 587 3 Skrynelas veža, žemelė dreba Plačiau
LTRF pl 587 4 Ežerai ežerai, ei! Plačiau
LTRF pl 587 5 Ant to dvaro, ant to didžiojo Plačiau
LTRF pl 587 6 Motule širdele, tai tau, tai tau Plačiau
LTRF pl 587 7 Bėda man, bėda Plačiau
LTRF pl 587 8 Ūžia girelė, ūžia Plačiau
LTRF pl 587 9 Verkė motulė, tai bėdavojo Plačiau
LTRF pl 587 10 Padainuosiu gražių dainų Plačiau
LTRF pl 587 11 Tu, ąžuole, tu žaliasai Plačiau
LTRF pl 587 12 Eikie, panele, per didį dvarą Plačiau
LTRF pl 587 13 Du sakalu lauku lėkė Plačiau
LTRF pl 587 14 Pas vyšnių sodelį Plačiau
LTRF pl 588 1 Vai, ko liūdi, martele, rūta Plačiau
LTRF pl 588 2 Aš ketinau netekėt Plačiau
LTRF pl 588 3 Lydėjo tėvelis, sena motinėlė Plačiau
LTRF pl 588 4 Ant žirgo sėdau Plačiau
LTRF pl 588 5 Ei, aš kelaliu važiavau Plačiau
LTRF pl 588 6 Tu, šinkorka, jaunoji Plačiau
LTRF pl 588 7 Eikie, martela, nor pasilsėti Plačiau
LTRF pl 588 8 Mano bernelis tai geras Plačiau
LTRF pl 588 9 Gėriau dienelį, tamsių naktelį Plačiau
LTRF pl 588 10 Ant marių krantelio Plačiau
LTRF pl 588 11 Žema klonelė Plačiau
LTRF pl 588 12 Putinėlį laužiau Plačiau
LTRF pl 588 13 Vai, mano broleli Plačiau
LTRF pl 589 1 Šocas Plačiau
LTRF pl 589 2 Mazurpolkė Plačiau
LTRF pl 589 3 Šocas Plačiau
LTRF pl 589 4 Valsas Plačiau
LTRF pl 589 5 Šocas Plačiau
LTRF pl 589 6 Valsas Plačiau
LTRF pl 589 7 Sėjau rūtą Plačiau
LTRF pl 590 1 Šėriau žirgelį Plačiau
LTRF pl 590 2 Lakštingalėli Plačiau
LTRF pl 590 3 Šienpjūvio daina Plačiau
LTRF pl 590 4 Ant tėvelio dvaro Plačiau
LTRF pl 590 5 Ko nuliūdot, sveteliai Plačiau
LTRF pl 590 6 Šocas Plačiau
LTRF pl 591 1 Juodupėnų polka Plačiau
LTRF pl 591 2 Polka Plačiau
LTRF pl 591 3 Valsas Plačiau
LTRF pl 591 4 Suktinis Plačiau
LTRF pl 591 5 Tykiai ramiai Plačiau
LTRF pl 591 6 Polka Plačiau
LTRF pl 592 1 Nesuskaitys žiedelių Plačiau
LTRF pl 592 2 Užtekėjo šviesi saulė Plačiau
LTRF pl 592 3 Seni žmonės iš malonės Plačiau
LTRF pl 592 4 Važiavo meškytė šiūbuose Plačiau
LTRF pl 592 5 Jau saulalė leidos Plačiau